facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pa??ski - tam wolno???

O obecno??ci i dzia??aniu Ducha ??wi?tego w Domu Chleba mog??am si? przekona? b?d?c po raz pierwszy we wrze??niu ubieg??ego roku. Przez te kilka dni, do??wiadczy??am niesamowitego pokoju i rado??ci. Na ka??dym kroku wida? by??o Bo??? opatrzno???, prowadzenie i opiek? Maryi. By?? to m??j czas osobistego spotkania z ??ywym Jezusem. Jeszcze dobrze nie wyjecha??am a ju?? t?skni??am i czu??am jakby mi kto?? wyrwa?? kawa??ek serca. Ju?? wtedy by??am pewna, ??e jest to miejsce szczeg??lnych ??ask. Kilka miesi?cy p????niej mia??am sen: By??am w DCH dooko??a robota wrzala, schody by??y ju?? postawione ale jeszcze trwa??y jakie?? roboty przy nich, by??a te?? jaka?? grupa m??odzie??y pracuj?ca na zewn?trz. Ja bylam na poddaszu i nagle.. mialam przynaglenie aby wyj??? na dw??r. Zbieg??am na d???? i zacz???am sie rozgl?da? nie wiedz?c tak naprawd? czego szukam. Nagle w oddali na niebie pojawi??o si? ??wiat??o, kt??re przybli??aj?c si? przeradza??o sie jak by w ??nie??no bia??ego go???bia , kt??ry otoczony by?? ko??em ??wiat??a - przelatywa?? nad Domem Chleba ze 3 razy w t? i spowrotem bardzo powoli, by??o wida? dok??adnie ka??dy ruch skrzyde?? a z ob??oku ??wietlnego tak jak by za nim odchodzi??o mn??stwo cieniutkich z??otych nitek jak by spada??y na to miejsce. Nic piekniejszego w ??yciu nie widzia??am. I kilka dni po tym ??nie dochodzi??am do siebie. Co?? pi?knego jak by Duch ??w zlewa?? ??aski na DCh i pobliskie domy. Dla mnie jest to tylko potwierdzeniem tego,co sama do??wiadczy??am oraz ??e Dom Chleba nie jest tylko wymys??em ludzkim. Chwa??a Panu!!! Beata

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka