facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Wszystko mog? w Tym, kt??ry mnie umacnia

Do Swojego Towarzystwa, Matka Boska Kap??a??ska, zaprosi??a mnie 6 lat temu. Przez ten czas by??am ??wiadkiem wielu cud??w, kt??re mia??y miejsce w Domu Chleba oraz w sercach ludzi, kt??rzy do niego przybywali i nadal coraz liczniej przybywaj?. Przez MI?O???, kt??rej do??wiadczam w tutejszej Wsp??lnocie oraz S?U??B?, kt??r? mog? tu pe??ni?, Wszechmog?cy Pan przemienia moje ??ycie. To Jezus dodaje mi si??, przywraca nadziej? i mimo, ??e czasem jest ci???ko, wielo??? spraw i obowi?zk??w przyt??acza to nie szcz?dzi swych ??ask i nigdy mnie nie opuszcza. M??j Pan przeprowadzi?? mnie kilka lat temu przez ciemn? noc, da?? pozna? i zaakceptowa? prawd? o sobie, ukoi?? b??l i zranienia a wla?? w moje serce pok??j i nadziej?. Teraz uczy mnie kocha? Jego, siebie i drugiego cz??owieka, moj? przesz??o??? i tera??niejszo???. Jeszcze do niedawna skupia??am si? tylko na sobie, ??y??am przesz??o??ci?, my??la??am ??e to moje problemy s? najwi?ksze i nigdy sobie z nimi nie poradz?. Od kiedy krocz? w Towarzystwie Maryi to Jezus uzdrawia mnie z pychy i egoizmu. Uczy jak wiele rado??ci i szcz???cia mo??e by? w dawaniu, w s??u??bie drugiemu cz??owiekowi. Wsp??lnota Towarzystwa Maryi to kolejny z wielu dowod??w obecno??ci Matki Naj??wi?tszej w moim ??yciu. Rozpocz???o si? od R????a??ca, kt??rego odmawianie pomog??o mi pokona? m??j najwi?kszy grzech, z kt??rym sobie d??ugo nie radzi??am. P????niej by??a pierwsza Wsp??lnota - Miriam - dzi?ki kt??rej nie zw?tpi??am i nie podda??am si? na pocz?tku mojego ??ycia z Jezusem. Kilka lat temu Maryja przytuli??a mnie do serca i okry??a p??aszczem macierzy??skiej mi??o??ci poprzez na??o??enie szkaplerza. Czasem jeszcze zastanawiam si? dlaczego to akurat mnie Maryja wybra??a i ukocha??a tak bardzo, bo przecie?? ja na to nie zas??uguj?. Zaraz potem przychodzi my??l, ??e Ona tak samo bezinteresownie kocha ka??de swoje dziecko i chce jego dobra. Trzeba tylko powierzy? jej siebie, przez Ni? odda? swoje ??ycie Jezusowi. Dzi?kuj? Bogu za ??ask? wiary i ??ask? ??ycia we Wsp??lnocie. Kiedy?? odnalaz??am ??ywego Boga a w Towarzystwie Maryi - ??ywy Ko??ci????, kt??ry jest moim Domem. Magda

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka