facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Moje do??wiadczenie Boga w codzienno??ci

Mam na imi? Izabela, mieszkam w Jeleniej G??rze, jestem osob? niepe??nosprawn? ruchowo. Od 9 lat jestem cz??onkiem wsp??lnoty:Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Os??ej k/Boles??awca.
Codziennie wstaj? wcze??nie rano by rozwa??a? S??owo Bo??e z dnia co w spos??b radykalny zmienia moje ??ycie.
Na pocz?tku nie by??o ??atwo za rad? spowiednika wieczorem czyta??am S??owo i z Nim si? "przesypia??am" cz?sto budzi??am si? w nocy, by do Niego wr??ci?,by nie zapomnie?, by nie uroni? ??adnego s??owa, kt??re Pan do mnie kieruje, rano czytaj?c powt??rnie rozpoczyna??am modlitw? medytacyjn?. Z??y duch cz?sto atakowa?? przez senno??? i rozproszenia, d??ugo z tym walczy??am, ale teraz ju?? staj? radosna twarz? w twarz z moim Bogiem. Te poranne spotkania daj? mi du??o rado??ci, kt??ra jest najgro??niejsz? broni? przeciw szatanowi, kt??ry z urodzenia jest smutny! To z Ksi?gi ??ycia jak? jest Pismo ??wi?te czerpi? si??? do niesienia swego krzy??a niepe??nosprawno??ci, samotno??ci i odrzucenia realizuj?c Chrystusowe "p??jd?? za mn?" bo wtedy ju?? nie ja ??yj?,ale ??yje we mnie Chrystus! S??owo Bo??e zach?ca mnie do karmienia si? Chlebem ??ywym, kt??ry jest w sakramentach Ko??cio??a, a Pan dotyka mnie Swoj? uzdrawiaj?c? moc?, budzi ufno??? w Bo??? mi??o???, daje wiar? i si??? by m??wi? zawsze Bogu "tak" pe??ni?c Jego ??wi?t? Wol?. To w S??owie jest sens,kt??rego tak ka??dy z nas usilnie szuka. Wystarczy??o, ??e powiedzia??am Bogu "tak" i Jezus zawsze jest w moim sercu i w nim pozostanie. Cz?sto pytam i szukam odpowiedzi gdy czego?? nie rozumiem, wtedy przychodzi Duch ??w. ze swoim przedziwnym tchnieniem m??wi?c w sercu "nie musisz wszystkiego rozumie?, wystarczy ??e wszystko co B??g daje kochasz"! Mi??o??? rozprasza smutek i daje rado???, a gdy zdarzy si? ??e jej zabraknie szukam przez rozwa??anie S??owa Bo??ego i zawsze odnajduj? co pozwala trwa? w niej i nie??? j? innym.Panie jak mam wyrazi? swoje dzi?kczynienie, ??e m??wisz do mnie w swoim S??owie, kt??re rodzi wdzi?czno??? za ??yciodajny Chleb w ka??dej Eucharystii, za osoby kt??re stawiasz na mojej drodze, za to ??e przytulasz mnie jak niemowl? w cierpieniu i bezsilno??ci, ??e otaczasz mnie Swymi opieku??czymi skrzyd??ami i pozwalasz zapada? coraz g???biej w Twoj? Mi??o??? i to wystarcza...Amen

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka