facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

M??j dom,moja rodzina

Mam na imi? Mariusz i jestem alkoholikiem.Jako dziecko-zawsze my??la??em -??e dom to rodzina czyli mama+tata oraz dzieci.We w??asnym domu nigdy nie zazna??em mi??o??ci jako dziecko ma??e,ani obecnie jako dziecko du??e,z t? r????nic? ??e dzi?? moja Mama mnie kocha,za co jestem Jej wdzi?czny. M??j Tato nigdy mi nie powiedzia?? :Kocham Ci? Synu,Jestem z Ciebie Dumny lub podobne s??owa,w zamian by??em karcony i poni??any,przygl?da??em si? jak Tato bije i poni??a Mam?.Przygl?daj?c si? temu,z czasem sam zacz???em to robi?,mia??em 27 lat gdy po raz pierwszy wzi???em ??lub na tzw.kart? rowerow?,bo B??g ani zwi?zek sakramentalny nie by?? mi potrzebny.W tym zwi?zku bi??em partnerk?,nie szanowa??em Jej uwa??a??em J? za nic,alkohol tylko pot?gowa?? moj? agresj? i z??o??ci,dzi?? wiem ??e wtedy by??em ju?? uzale??niony. Dom jaki chcia??em stworzy? nie uda?? mi si?,gdy?? wiem ??e,c???? by??by to za dom z alkoholem,emocjami,z??ym my??leniem?Zwi?zek w kt??rym by??em rozpad?? si?,a ja zosta??em bezdomny.Przez 10 lat by??em osob? bezdomn?,moim domem i rodzin? by??-alkohol,meliny,kana??y,hotele,dworce oraz zak??ady karne.W ZK sp?dzi??em 5 lat,ale wiem ??e uratowa??em tam swoje ??ycie.Tam po raz pierwszy spotka??em si? z AA ,nie wiedzia??em co to jest z czym si? to je,ani czemu to s??u??y?Wiedzia??em jedno-by??em nikim,by??em bezdomnym alkoholikiem kt??rego nawet w??asna Matka nie chcia??a zna?.Lecz po wyj??ciu z ZK co?? p?k??o. 20 lutego 2007 wyszed??em na wolno???,a od 21 lutego 2007 zacze??o si? moje nowe ??ycie-trze??wo???,odbudowywanie swoich warto??ci kt??rych nie zna??em.Bardzo zbli??y??em si? do Boga,o kt??rym nie wiedzia??em prawie nic,bo w domu nie by??o mowy o Bogu.Dzi?ki Panu Bogu zaczo??em trze??wie?,odbudowa??em wi??? z Mam?,odzyska??em prawa rodzicielskie wzgl?dem C??rki,przeprosi??em rodzin? i tych kt??rych skrzywdzi??em. W trze??wym ??yciu pragn???em za??o??y? dom w kt??rym b?d?:B??g-Rodzice-Dzieci.Po roku trze??wienia przyj???em sakrament Bierzmowania,w 4 roku ??lubowa??em sakrament Ma????e??stwa,30 marca 2011 Pan B??g wezwa?? naszego synka Kazia do Siebie w 9 tygodniu ci???y,ale rok p????niej 30 marca w Godzin? Mi??osierdzia Bo??ego Da?? nam c??rci? Zosi? (wczesniaczka bez powik??a??),obecnie ??ona jest w ci???y z c??rci? Madzi?,na kt??r? czekamy z mi??o??ci?. Dzi?? wiem co to jest DOM-s? to trzy litery w kt??rym ???:DZIECI-OJCIEC-MATKA,ale przede wszystkim B??G!!!Wsp??lnie z ma????onk? modlimy si? codziennie,odmawiamy wsp??ln? 10 r????a??ca,Litanie do ??wi?tej Rodziny,uczymy si? Mi??o??ci,szacunku,staramy si? by? codziennie na Eucharystii bo za to co Pan B??g dokona?? we mnie ,jest Mu za co dziekowa?.Jestem wdzi?czny Bogu,??e da?? mi tyle ??ask.
POGODY DUCHA Mariusz Tel.725127490

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka