facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

??wiadectwo Doroty

Moja rodzina z Domem Chleba jest zwi?zana chyba najkr??cej. Jednak ogrom ??ask, kt??re sp??yn???y na mnie i na cz??onk??w nie tylko mojej najbli??szej rodziny, ale i tej troch? dalszej jest nieproporcjonalnie wi?kszy od czasu kiedy zacz?li??my spotyka? si? w Domu Chleba ze wsp??lnot? i Ojcem Markiem, na rozmowach, na rekolekcjach i na pojednaniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem.
A wszystko zacz???o si? w czerwcu tego roku, kiedy pierwszy raz razem z m???em przybyli??my do Ko??cio??a Parafialnego w Os??ej na czuwanie Towarzystwa Maryi w ostatni? sobot? miesi?ca. Do tego czasu wiar? budowali??my w naszej rodzinie wspomagaj?c siebie nawzajem, ale odczuwali??my potrzeb? odnalezienia wsp??lnoty w wierze, gdzie b?dziemy mogli na nasze pytania i w?tpliwo??ci dosta? odpowiedzi, gdzie b?dziemy mogli prawie w ka??dej chwili zadzwoni? do kap??ana i powiedzie?, czy mamy w sercu rado???, czy problem, gdzie w ka??dej chwili dnia je??eli b?dziemy mieli tak? potrzeb? ukl?kn?? przez Panem Jezusem w Tabernakulum i powierzy? mu swoje troski i rado??ci. To by??o nasze marzenie. Przed spotkaniem Ojca Marka Skiby prawie nierealne, wszystko to mie? naraz? A jednak okaza??o si? to mo??liwe i nasze marzenia przewy??szy??a rzeczywisto???. Spotkania seminaryjne, Czuwania z Maryj? otworzy??y nam oczy, ??e s? bli??ni z takimi samymi potrzebami jakie my mamy, czyli mo??emy z nimi rozmawia? ??mia??o w rado??ci z przebywania z Panem Jezusem i Maryj?.
Potem przyszed?? dzie?? Jubileuszu Ojca Marka i tu nast?pi??o wej??cie nasze do ??Domu Chleba?. Zapoznanie si? z Towarzystwem i jego dzia??alno??ci?, lud??mi kt??rzy budowali, remontowali, oddawali swoje si??y i czas na stworzenie tego Dzie??a Bo??ego jakim jest ten Dom Rekolekcyjny.
Od wrze??nia do dnia dzisiejszego korzystamy z dobrodziejstw naszego Bethlehem i ??ask, kt??re sp??ywaj? na nas w obfito??ci. Poznajemy rekolektant??w, kt??rzy tu przybywaj?, rozmawiamy z nimi , dzielimy si? nasz? wiar?, mi??o??ci? i nadziej?. Pomagamy w pracach zwyk??ych , codziennych, kt??re przynosz? nam wielk? rado???, bo to przecie?? czynimy dla Ko??cio??a, czyli dla Cia??a Mistycznego Jezusa. Czy mo??e by? wi?ksze szcz???cie? Co tydzie?? spotykamy si? w czwartki na Eucharystii, a potem przy wystawionym Przenaj??wi?tszym Sakramencie modlimy si? R????a??cem ??wi?tym. Czuwamy w milczeniu oddaj?c Bogu chwa??? i uwielbienie za dobro jakie na nas sp??ywa, dzi?kuj?c za ??Dom Chleba? .
W pi?tki staramy si? odprawia? Drog? Krzy??ow?. Osobi??cie bardzo prze??ywam to nabo??e??stwo, poniewa?? jeszcze nie dawno ci???ko mi by??o w wielkim po??cie p??j??? na Drog? Krzy??ow?, a teraz z pietyzmem rozpami?tuj? cierpienie i m?k? Jezusa Chrystusa. A wszystko to sprawia Duch ??wi?ty, Duch Bo??y, kt??ry jest z nami w Kaplicy ??Domu Chleba?.
Na Eucharysti? w czwartek przyprowadzi??am moj? kuzynk?, kt??ra 20 lat nie by??a u spowiedzi ale gdy skorzysta??a z sakramentu mi??osierdzia , ??ycie jej nabra??o nowego kierunku. Kierunek na Pana Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu ??wi?tym. Obecnie uczestniczy w czwartkowych Eucharystiach razem ze swoim 7 letnim synkiem.
Chc? tak??e wspomnie?, ??e by??o mojej rodzinie dane sp?dzi? w ??Domu Chleba? wiecz??r wigilijny. Moi synowie 28 lat i 23 lata powiedzieli, ??e to by??a jedna z pi?kniejszych wigilii w ich ??yciu. Poniewa?? sp?dzili??my j? we wsp??lnocie ludzi bliskich Panu Bogu. Byli??my wszyscy jedn? wielk? rodzin?, kochaj?c? si? rodzin?. Po wieczerzy ??piewali??my kol?dy w j?zyku polskim, serbsko-chorwackim, ukrai??skim. Poniewa?? m??j m??? jest grekokatolikiem i w duchu wsp??lnoty chrze??cijan w rado??ci narodzenia Dzieci?tka Jezus wychwalali??my Pana Boga za jego ??aski. Potem w kaplicy Ojciec Marek odprawi?? wigilijn? Eucharysti?. I tak my??l?, ??e jeszcze tak nie dawno nie wiedzia??am o istnieniu ??Domu Chleba? i nie korzystali??my jako rodzina z jego dobrodziejstw, byli??my sami wspieraj?c si? nawzajem, a teraz mamy rodzin? wielk?, bo spotykamy tu siostry i braci mo??na powiedzie? z ca??ego ??wiata, z ca??ej Polski przybywaj? tu aby odnale??? w ciszy i spokoju w naukach prowadzonych przez Ojca Marka Skib? siebie w Panu Bogu, albo umocni? to co ju?? osi?gn?li w wierze.
Od pierwszej soboty stycznia 2013 r. rozpocz?li??my we wsp??lnocie ??Domu Chleba? ??piewane nabo??e??stwo - Akatyst do Bogurodzicy Dziewicy, kt??re chcemy odprawia? w ka??d? pierwsz? sobot? miesi?ca .
Szczeg??lnym dobrodziejstwem p??yn?cym z ??Domu Chleba? jest ??aska wiary zywej dla m??odzie??y. Widzimy to na przyk??adzie naszych syn??w, dzieci z naszej najbli??szej rodziny, kt??re w??a??nie tutaj odnalaz??y i ci?gle odnajduj? mi??o??? Bo???, sens ??ycia; co dla m??odego pokolenia jest bardzo wa??ne w dzisiejszych trudnych czasach . W imieniu mojej rodziny chc? podzi?kowa? za dar Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Os??ej, za ??Dom chleba? i za prowadz?cego to dzie??o Ojca Marka Skib?.
Bo??e B??ogos??aw wszystkim kt??rzy tworz? i kt??rym le??y na sercu dalszy rozw??j wsp??lnoty w wierze w Domu Rekolekcyjnym w Os??ej.
Dorota z rodzin?.

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka