facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

??wiadectwo

S? takie miejsca, kt??re si? kocha i do kt??rych si? ch?tnie wraca; dla mnie takimi szczeg??lnym miejscem po Jasnej G??rze i ??wi?tym Krzy??u (k.Kielc) jest Betlejem Os??owskie (k. Boles??awca), kt??re od samego pocz?tku emanowa??o niezwyk??? atmosfer? rodzinno??ci i modlitwy, ale c???? w tym dziwnego jego Patronk? jest Matka Bo??a Kap??a??ska, do kt??rej zawsze mo??na zwr??ci? si? ze swoimi problemami, zanie??? Jej swoje rado??ci i smutki, a ona jak ka??da Mama pocieszy, przytuli i otrze ??z?, wska??e na Boga, kt??ry jest Mi??o??ci? i ??wiat na nowo pi?knieje. Z Towarzystwem Maryji Niepokalanej jestem zwi?zana od o??miu lat, a Dom Chleba to miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, a sta??o si? jeszcze bli??sze, gdy Proboszczem parafii Os??a, zosta?? mianowany ksi?dz Jan Trznadel, kap??an, kt??ry pos??ugiwa?? w mojej poprzedniej parafii p.w. Podwy??szenia Krzy??a ??wi?tego w Jeleniej G??rze. To w Domu Chleba do??wiadczy??am wsp??lnoty (modlitwa, praca, rekreacja). To w tej niezwyk??ej atmosferze rodzinno??ci pozna??am jak wielk? rado??ci?, mimo niepe??nosprawno??ci ruchowej jest s??u??y? drugiemu cz??owiekowi (gotowanie, sprz?tanie, drobne prace budowlane). To tu do??wiadcza??am charyzmatu Towarzystwa Maryji Niepokalanej ??Mi??o??? i s??u??ba?. Tu umocni??a si? moja wiara. To w tym miejscu Maryja sta??a si? dla mnie namiotem spotkania z Bogiem, Matk? spotkania z Chrystusem i jedynym moim schronieniem. Od pocz?tku jestem ??wiadkiem Bo??ego prowadzenia tego dzie??a, bo to przecie?? B??g przys??a?? ludzi, kt??rzy nie bacz?c na du??e odleg??o??ci (Hrubiesz??w, Zamo???, Siedlce, i inne) sw??j czas wypoczynku i skromne finanse (dojazd) przeznaczyli na to by ofiarowa? Bogu swoj? modlitw? i prac?, aby to dzie??o, Rekolekcyjny Dom Chleba, rozwija??o si? i pi?knia??o. To przecie?? dobry B??g przys??a?? sponsor??w i darczy??c??w aby to dzie??o mog??o s??u??y? Bogu na chwa???, a ludziom na po??ytek! To przecie?? B??g sprawi??, ??e ksi?dz biskup Stefan Cichy ordynariusz diecezji legnickiej, nie zwa??aj?c na niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne (mr??z, ??nieg, zaspy, go??oled??) odwiedzi?? nasz Dom a?? pi?? razy! Od pewnego czasu ju?? nie tak cz?sto lecz z perspektywy miesi?ca obserwuj? zmiany jakie zachodz? wok???? tego dzie??a i wci??? jestem zaskoczona znacznymi zmianami. Dom i jego otoczenie tak si? zmieniaj?, ??e gdy pewnego razu, przyjecha??am na sobotnie czuwanie modlitewne w Towarzystwie Maryji Niepokalanej nie by??am pewna czy jest to samo miejsce, kt??re opu??ci??am miesi?c temu! Pami?tam dzie??, gdy po raz pierwszy zobaczy??am ten Dom, pomy??la??am, ??e najpro??ciej by??oby go zburzy? i postawi? nowy, no ale c???? tak jak droga do Nieba jest trudna tak z Bo??? pomoc? i niezwyk??? determinacj? Ojca Marka i ludzi zwi?zanych z Towarzystwem Maryji Niepokalanej zosta?? podj?ty trud ratowania tego niezwyk??ego miejsca i uda??o si? ?? Pan Jezus zamieszka?? w Domu Chleba! Niech B??g b?dzie uwielbiony w sercach wszystkich tych, kt??rzy przyczynili si? w jakikolwiek spos??b do powstania tego wspania??ego dzie??a! Chwa??a Panu! Iza z Jeleniej G??ry

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka