facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

CZYTANIE PISMA ??WI?TEGO STA?O SI? MOJ? PASJ?.

By??o to jeszcze w szkole podstawowej, w klasie III, mo??e w IV. Na lekcjach religii, kt??rego?? razu, ksi?dz nam powiedzia??: ?? pami?tajcie, za pierwsze zarobione pieni?dze, kupcie sobie Pismo ??wi?te.? Tak zrobi??am, ale szczerze ?? nigdy nie czyta??am. Wydawa??o mi si? za trudne. Le??a??o Ono na p????ce. Zawsze systematycznie chodzi??am do Ko??cio??a, do spowiedzi, do Komunii ??wi?tej, na Msze ??wi?te, Rekolekcje i my??la??am, ??e to jest wystarczaj?ca ofiara Panu Bogu. Tak by??o a?? do roku 2010. W roku 2010, w czasie Rekolekcji Wielkopostnych, u nas w Ko??ciele p.w. ??w. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, w Kanadzie spotka??am si? z propozycja czytania i medytacji Pisma ??wi?tego, do kt??rych zach?ca?? o. Marek Skiba ?? Misjonarz z Polski. On w tym czasie prowadzi?? Rekolekcje. Powiedzia??, ??e po Mszy ??w. ma do rozdania druki medytacji nad S??owem Bo??ym dla wszystkich ch?tnych. Dla mnie, by??o to co?? nowego, niezwyk??ego. Przecie?? tyle razy by??am na Rekolekcjach i ??aden z kap??an??w do czego?? takiego nie zach?ca??. W moim sercu zrodzi??a si? potrzeba poznania, karmienia si?, ch?? czytania i medytacji nad S??owem Bo??ym. Pragn? podzieli? si? moj? refleksj?: ka??dy dzie?? zaczynam od czytania Pisma ??w. Jest to dla mnie umocnienie i osobiste spotkanie z Bogiem przez ca??y dzie??. Pami?tam jak o. Marek mi powiedzia??: ??zobaczysz, czytaj?c Pismo ??w. zawsze b?dziesz czu??a si? szcz???liwa, pe??na wiary, b?dziesz zawsze mia??a dobry dzie??, nikt nie b?dzie Ci? w stanie zdenerwowa? bo b?dziesz mia??a w sercu to, co przeczyta??a??.? Kochani, tak jest. Od kiedy zacz???am czyta? Pismo ??w. sta??am si? inn? osob?: szcz???liw?, pe??n? nadziei, czuj? Bo??? Opatrzno??? na ka??dym kroku. Teraz wiem, (wcze??niej o tym nie my??la??am), ??e w Pi??mie ??wi?tym zawsze znajd? odpowiedz na moje pytania, tam jest zapisane moje ??ycie, ??ycie ka??dego cz??owieka. Pismo ??wi?te jest ??ywym S??owem Bo??ym, jest Ono wieczne, niezmienne, zawiera w sobie m?dro??? bezwzgl?dn?. Jest S??owem rado??ci i mi??o??ci. Ono karmi nasze dusze, nasze serce za ka??dym razem czytaj?c Go i poci?ga do bli??szego zjednoczenia z samym Bogiem. Czytaj?c Pismo ??wi?te, wiem, ??e rozmawiam z samym Bogiem, otrzymuj? ??ycie na nowo. Wszelki inny pokarm, wszystkie inne s??owa nie daj? ??ycia, podtrzymuj? je tylko. Chc?c ??y? Prawd?, musimy ci?gle i nieustannie powraca? do S??owa Bo??ego, do modlitwy, musimy ci?gle, nape??nia? nasze serca i broni?, aby nasza wiara nigdy nie ostyg??a, aby z??y nigdy nie wykorzysta?? naszych s??abo??ci i wzi??? przewag?. ON TYLKO NA TO CZEKA! Moje osobiste do??wiadczenie z prze??ytych rekolekcji w roku 2010 z o. Markiem Skib? jest niesamowite. O. Marek ewangelizuje z wielk? wiar?, mi??o??ci? do Boga i do drugiego cz??owieka. Nigdy nie robi tego z presj?, robi to z wielkim sercem. Umie przekona?, zach?ci?, nauczy?, co robi?, aby by? bli??ej Boga. Ma niesamowity dar przekazywania wiedzy o Bogu. G??oszenie S??owa przez o. Marka jest pi?kne, pe??ne serdeczno??ci, mi??o??ci, kt??rej nam jest tak bardzo potrzeba w dzisiejszym ??wiecie. Jest takie prawdziwe, kt??re poci?ga i pochlania ka??dego z nas, aby modli? si? coraz wi?cej. Pragn? podzi?kowa? o. Markowi za to, ??e potrafi?? swoimi s??owami, swoim nauczaniem, zach?ci? mnie do g???bszej modlitwy, pog???bi? moj? wiar?, dotrze? do mojego serca, do mojego wn?trza. Mam nadzieje, ze o. Marek jeszcze kiedy?? znowu przyjedzie do nas, do Kanady aby g??osi? S??owo Bo??e, przeprowadzi? rekolekcje i modli? si? wsp??lnie tutaj, w Kanadzie, razem z nami wszystkimi. Z pewno??ci? b?d?c w Kanadzie w roku 2010, zostawi?? cz???? swojego serca. Kochani, pragn? ka??dego z Was zach?ci? do czytania lektury Pisma ??wi?tego, do medytacji, kt??re by??y moj? inspiracj?, aby zacz?? czyta? Pismo ??wi?te, kt??re tak mnie poch??on???y i pomog??y wej??? w bardzo bliski kontakt z samym Bogiem. Wszystkich ch?tnych, po druki medytacji odsy??am do o. Marka, do Domu Chleba w Os??ej. Na pewno z wielkim sercem i rado??ci? ka??demu z Was pomo??e. Ojcu Markowi ??ycz? wytrwa??o??ci i wszystkich potrzebnych ??ask Bo??ych. Aby Pan zawsze stawia?? na Jego drodze samych ??yczliwych i pomocnych Mu ludzi, kt??rzy zawsze b?d? z Nim; na dobre i na z??e, szczeg??lnie teraz w pocz?tkach Jego dzia??alno??ci w prowadzeniu i zagospodarowaniu Rekolekcyjnego Domu Chleba w Os??ej, gdzie nieraz zmaga si? z wszelkiego rodzaju trudno??ciami. Bo??e b??ogos??aw wszystkim tym, kt??rzy uwierz? w Twoje S??owo. Bo??ena L. ?? Mississauga, Kanada

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka