facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Rekolekcje dla Ruchu Szensztackiego w Diecezji Legnickiej

W dniach 11-13. listopada 2011 r. odby??y si? pierwsze w Diecezji Legnickiej rekolekcje dla Ruchu Szensztackiego. Rodziny szensztackie spotka??y si? w Rekolekcyjnym Domu Chleba w Os??ej ko??o Boles??awca. Konferencje g??osi?? ks. Jan Trznadel, proboszcz parafii Os??a.
Nasze spotkanie rozpocz?li??my w pi?tek o 15.00 koronk? do Mi??osierdzia Bo??ego.
W rekolekcjach wzi???o udzia?? 26 os??b z kr?g??w z Boles??awca, Raciborowic, Starych Jaroszowic, Jurkowa i Os??ej. Cz???? uczestnik??w nocowa??a w Domu Chleba, cz???? doje??d??a??a przez kolejne dni do Os??ej. Uczestniczy??y te?? 3 osoby niezwi?zane z Ruchem Szensztackim.
Wykorzystuj?c multimedia obejrzeli??my film o ojcu J??zefie Kentenichu oraz prezentacj?, ukazuj?c? istot? Ruchu Szensztackiego.
Ks. Jan Trznadel podczas sobotniej konferencji m??wi?? o tym, jak wa??na jest Eucharystia i ??wiadomy, pe??ny w niej udzia??. Zwr??ci?? uwag? na znaczenie Mszy ??w. w ma????e??stwie, na rodzinne prze??ywanie Eucharystii.
Mieli??my mo??liwo??? skorzystania z sakramentu pojednania. W dowolnym czasie mo??na by??o adorowa? Jezusa Eucharystycznego w tabernakulum w kaplicy w Domu Chleba. Tutaj te??, podczas wieczornej Mszy ??w. w sobot?, dzi?kowali??my Panu Bogu za dany nam czas i za nasze spotkania z Matk? Bo??? Pielgrzymuj?c?, za Jej szczeg??ln? obecno??? w naszym ??yciu.
W niedziel? dokonali??my podsumowania rekolekcji i postanowili??my, ??e ka??dego roku w listopadzie rodziny szensztackie b?d? si? spotyka? na rekolekcjach diecezjalnych, podsumowuj?cych roczn? dzia??alno??? apostolsk? kr?g??w MTA.
W niedziel? w samo po??udnie uczestniczyli??my we Mszy ??w. w ko??ciele parafialnym w Os??ej. By??o to swego rodzaju zwie??czenie czasu rekolekcji. Wszystko wskazywa??o na to, ??e po obiedzie si? po??egnamy, jednak wr??cili??my jeszcze do kaplicy w Domu Chleba, by na zako??czenie odm??wi? koronk? do Mi??osierdzia Bo??ego.
W rekolekcjach uczestniczy??y 4 pokolenia. Najm??odsza uczestniczka mia??a 14 lat, najstarsza ?? ponad 80.
By??y to rekolekcje roz??piewane. ??piewem zaczynali??my konferencje, ??piewem wype??niali??my czas wolny. Nasza rado??? jest tym wi?ksza, ??e wszystkie osoby spoza kr?g??w MTA, bior?ce udzia?? w naszych rekolekcjach, zdecydowa??y si? przyjmowa? Matk? Bo??? Pielgrzymuj?c?, a jedna z nich podj???a si? zadania za??o??enia nowego kr?gu MTA. B?dzie to nowy kr?g w kolejnej parafii w Boles??awcu.
Teresa i Marek SzyjkowscyWydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka