facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 7
TYDZIE?? VII

W ZAWIERZENIU MARYI NIEPOKALANEJ

Przemienienie
Ca??y Tw??j - bezpieczny!          Jezus Chrystus, kt??ry ci? odkupi?? i odrodzi?? w Duchu ??wi?tym (ochrzci?? ci? Duchem ??wi?tym) pragnie ci? udoskonala? w tym??e Duchu. Ostatni tydzie?? Seminari??w Odnowy w Duchu ??wi?tym (kt??ry jest wci??? pocz?tkiem ??nowego ??ycia") przewidziany jest jako wprowadzenie na drog? przemiany w Chrystusie, a nawet przemiany w Chrystusa przez trwanie we Wsp??lnocie Odnowy w Duchu ??wi?tym. Aby przemienia? si? w Chrystusa, czyli stawa? si? ??wi?tszym -potrzebujesz du??o wi?cej ni?? jak otrzyma??e?? i przyj???e?? do tej pory. Potrzebujesz du??o, du??o wi?cej...
          Przede wszystkim przygotuj si? na do??wiadczenia! Problemy, trudno??ci i pr??by s? normaln? i najzwyklejsz? drog? dalszego rozwoju. B??g zechce je wykorzysta?, jako ??rodki doskonalenia dla twojego dobra najwi?kszego, kt??rym jest: osi?gn?? zbawienie! ??Wiemy, ??e B??g z tymi, kt??rzy Go mi??uj? wsp????dzia??a we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8,28).
Z??y natomiast chcia??by wykorzysta? niepowodzenia, by zniszczy? twoj? wiar? i oddanie Chrystusowi.

??Synu, je??eli masz zamiar s??u??y? Panu,
przygotuj sw? dusz? na do??wiadczenie!" (Syr 2, l)


          Bogu zaufaj i niczego si? nie b??j! Niczego i nikogo! Tylko tego si? obawiaj, aby?? nie odpad?? od Boga na wieki. Na ??drog?" dam ci ojcowsk? rad?, kt??ra uczyni twoje pielgrzymowanie bezpiecznym. Na??laduj Chrystusa! Pewnie si? u??miechasz i my??lisz sobie: to znany bana??. No, mo??e prawda, ale oczywista, znam j?: nic nowego. A ja ci powtarzam: NA??LADUJ CHRYSTUSA! 1 powiem ci wi?cej: ??Na??laduj Chrystusa w Jego pos??usze??stwie Maryi. Przypomnij sobie wesele w Kanie Galilejskiej, jak Pan na s??owo swojej Matki dokona?? ??cudownej przemiany"... By?? Jej pos??uszny wbrew wszystkiemu. Zapro?? Maryj? do swojego ??ycia, teraz kiedy prze??ywasz ??WESELE", aby Ta Dobra Matka widz?c czego ci brakuje m??wi??a Jezusowi o tobie - On za?? dokona ??PRZEMIANY", udoskonali ci? przez Jej wstawiennicz? modlitw?.

          Na??laduj Boga Ojca w Jego oddaniu Maryi ca??ej swojej Mi??o??ci, kt??r? jest Umi??owany Syn Jednorodzony. B??g tak uczyni??. I niczym nie ryzykowa??. Nie ba?? si?! Dobrze zrobi?? Ten Kt??ry - zawsze - Dobrze Czyni.
Na??laduj Ducha ??wi?tego w pe??nym i ca??kowitym nale??eniu do Maryi. Przylgn??? do Niej. Rozgo??ci?? si?. Zamieszka?? na rado??? i trud. Nale??e? do Maryi: to paszport do nieba!

          Pozwoli? wychowywa? si? Niepokalanie Pocz?tej Matce. By? Jej W??asno??ci?, jak wcze??niej sta?? si? Ni? B??g. Ju?? teraz po??wi?ci? Bogu - przez jej Niepokalane R?ce i Serce - ca??? swoj? osob? i ??ycie, grzechy i zas??ugi, aby dysponowa??a mn? wed??ug zamys??u Bo??ego. Maryja bowiem zawsze czym to, czego chce B??g. Odda? si? w niewol? Jej Mi??o??ci. Zawierzy? Tej ??wi?tej Matce, jak zawierzy?? Jej sam B??g w Tr??jcy Jedyny. I nie pomyli?? si?. On wiedzia??! ??Y? ZAWIERZENIEM MARYI NIEPOKALANEJ. ??y? JEJ Zawierzeniem. By? w Jej zawierzeniu. Wej??? w do??wiadczenie nieomylnej woli Bo??ej i doskona??? odpowied??, kt??ra zrealizowa??a si? w Niepokalanej.

          Kontemplowa? w Maryi, to czym jest Ko??ci????, gdzie Pan jest G??ow?, a my Jego Cz??onkami. Matk? za?? tak G??owy, jak i Cz??onk??w jest ??NIEPOKALANE POCZ?CIE". Kontemplowa? w Maryi, to czym jest Ko??ci????:

- w swoim ??Misterium"
- w swojej ..Pielgrzymce wiary"
czym b?dzie w ojczy??nie na ko??cu drogi, gdzie sama Maryja oczekuje Go ??w chwale Przenaj??wi?tszej i nierozdzielnej Tr??jcy", ??we wsp??lnocie wszystkich ??wi?tych", jako MATKA PANA T MATKA KO??CIO?A - MOJA MATKA

Na??laduj Bosa W ZAWIERZENIU MARYI NIEPOKALANEJ!

Zapro?? Niepokalan? do swojego ??wesela" DZI??, a jutro Ona poprosi Jezusa, by przemieni?? tw??j smutek w rado???. 1 wszelki brak Ona sama pierwsza dostrze??e i zaradzi, jak tylko Dobra Matka potrafi. Konsekruj si? (b?d?? po??wi?cony!) Maryi. W Niej zwyci???ysz ostatecznie. Ju?? dzi??. Jutro stanie si? dzi??.
B?d?? pozdrowiona Maryjo PE?NA ?ASKI
??Ona zmiesza??a si? na te s??owa"

*

B?d?? pozdrowiona Maryjo, pe??na ??aski PAN JEST Z TOB?!

??(Ona) rozwa??a??a, co mia??oby znaczy? to pozdrowienie"

*

B??ogos??awiona jeste?? Maryjo MI?DZY (WSZYSTKIMI) NIEWIASTAMI

i b??ogos??awiony jest OWOC (CA?EGO) TWOJEGO ??YCIA

JEZUS CHRYSTUS!

??Jak??e si? to stanie, skoro nie znam m???a"

*

B?d?? pozdrowiona Niepokalanie Pocz?ta - ??WI?TA!

??Oto ja s??u??ebnica Pa??ska"

*

B?d?? pozdrowiona Niepokalanie Pocz?ta - BO??A RODZICIELKO!

??Niech mi si? stanie wed??ug twego s??owa"

*

??wi?ta Matko nasza M??DL SI? ZA NAMI GRZESZNYMI dzisiaj
??Wielbi dusza moja Pana"

*

Maryjo, Dobra Matko nasza, M??DL SI? ZA NAMI GRZESZNYMI

w godzin? ??mierci naszej

??(...) raduje si? duch m??j w Bogu, moim Zbawcy"


Dzie?? 1/ B?d?? pozdrowiona Maryjo PE?NA ?ASKI
??Ona zmiesza??a si? na te s??owa"
?k 12,22-31: ??(...) I wy zatem me pytajcie, co b?dziecie jedli i co b?dziecie pili, i nie b?d??cie o to niespokojni! (...) Ojciec wasz wie, ??e tego potrzebujecie. Starajcie si? raczej o Jego Kr??lestwo, a te rzeczy b?d? wam dodane."


          Zobaczy? Maryj?, jako Lili? ???kow?, nizinn?, na wz??r naszych ma??ych wydaj?cych mocny, intensywny zapach konwalii, kt??re porastaj? zielone w?wozy. Zobaczy? tak Maryj? w ubogiej Grocie Zwiastowania, jak Lili?, kt??ra w odr????nieniu od zdecydowanej wi?kszo??ci przer????nych kwiat??w sw??j ??dzbanuszek", tj. koron? ma zwr??con? (pochylon?) pokornie ku ziemi. Zobaczy? w tym ma??ym, bia??ym i skromnym kwiatuszku Jej uni??enie i gotowo??? do ca??kowitej, bezwarunkowej i ochoczej zale??no??ci Dziewicy od swojego Pana i Stw??rcy.
          Zobaczy? Jej autentyczn? ma??o??? oraz szczere uznanie tej ma??o??ci w sobie przez m??od? Maryj? i jak ta otwarta prawda - przyci?ga Bo??e Spojrzenie. Jak wielki i wszechpot???ny B??g odwiecznie czeka?? i t?skni?? do tej chwili * na wz??r promienia s??onecznego, kt??ry gdy tylko dosi?gnie porannym blaskiem ma??? kropelk? rosy, zaraz j? wypija ??przemieniaj?c" jakby w co?? lotnego i nawil??a powietrze, a wszystko woko??o czyni na nowo ??ywym. Zobaczy? te??, jak Wielko??? Boga ??pasuje" do tej kruchej i niewinnej ma??o??ci Niepokalanej.

          Zobaczy? jeszcze, jak ciche, ukryte ??ycie Maryi - a?? do tej pory wolne od zbytnich trosk i pe??ne wewn?trznego pokoju, dzi?ki szukaniu (najpierw) Kr??lestwa Bo??ego - doznaje zamieszania (ale nie niepokoju!) przez pojawienie si? Pos??a??ca Bo??ego.

1. Prosi? Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalanej o ??ask? uwolnienia od nadmiernej troski o pokarm (co b?dziemy je????) i o swoje odzienie (w co mamy si? przyodzia??), gdy?? ??ycie wi?cej znaczy ni?? pokarm, a cia??o wi?cej ni?? odzienie.

          Rozwa??y?, jak ta nadmierna troska o rzeczy tego ??wiata staje si? powodem nieuzasadnionego niepokoju i jak ten niepok??j nie pozwala zauwa??y? w swoim wn?trzu natchnie?? Ducha ??wi?tego.

2. Prosi? Pana Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalamej o lask? uwolnienia od pracoholizmu i szukania ??zabezpieczenia" w gromadzeniu bogactw czy w znajomo??ciach albo w panowaniu i w??adzy, by ??co?? znaczy?" i by? ??niezale??nym", gdy?? wszystko to przy ca??ej swojej u??yteczno??ci i w??a??ciwym u??ytkowaniu - na nic mi si? nie przyda, gdy przyjdzie Pan i za???da zdania sprawy ze swojego ??ycia.

          Rozwa??y?, jak cenne i warto??ciowe jest: zadowoli? si? z tego, co ma??e, a nawet ukryte; i jak dobrze jest najdrobniejsze rzeczy wykonywa? sumiennie i dok??adnie, gdy?? B??g wszystko to widzi i wszystko nagrodzi w swoim czasie, gdy nadejdzie godzina.

3. Prosi? Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalanej o ??ask? post?pienia ??ma??ego kroku" w wierze, co oznacza: uznanie si? za cz??owieka ma??ej wiary, a w efekcie ??uwierzy? bardziej", gdy?? tylko w modlitwie przez wiar? w Chrystusa rozpoznaj? Bo??e poruszenia i daj? w??a??ciw? odpowied??.

          Patrz?c na Maryj? rozwa??y?, jak samo trwanie na modlitwie jest najw??a??ciwszym sposobem ??szukania Kr??lestwa Bo??ego" i jak pozostaj?c w nieustannym zjednoczeniu z Chrystusem niczego mi nie brakuje, gdy?? wszystko jest na swoim miejscu, dzieje si? w swoim czasie i we w??a??ciwy sobie spos??b.
Dzieje si? tak dzi?ki zauwa??aniu natchnie?? Bo??ych, czego uczy postawa czuwania.


Dzie?? 2/ B?d?? pozdrowiona Maryjo, pe??na ??aski, PAN JEST Z TOB?
??(Ona) rozwa??a??a, co mia??oby znaczy? io pozdrowienie"

?k 12,32-34: ??Nie b??j si?, ma??a trz??dko, gdy?? spodoba??o si? Ojcu waszemu da? wam kr??lestwo. (...) Bo gdzie jest skarb wasz, tam b?dzie i serce wasze".


          Zobaczy? Niepokalane Serce Maryi, jako ??Skarb Niebieski". Jak nic i nikt nie mo??e Je zm?ci? ani zaniepokoi? ani te?? w ??aden spos??b zwie??? (tak??e nigdy nie uda??o si? to szatanowi, gdy?? zawsze zosta?? przez czuwaj?c? Maryj? rozpoznany i natychmiast odrzucony), gdy?? ma Ona cudown? umiej?tno??? rozwa??ania wszystkiego, co si? dzieje ??we wn?trzu" nawet po??r??d nieprzewidzianych i zaskakuj?cych uderze??. Widzie? Maryj?, kt??ra nigdy nie podejmuje pochopnych decyzji bez ??zbadania" ??r??d??a przychodz?cych do Niej my??li.

          Zobaczy? J? modl?c? si? w zaciszu Groty Nazarejskiej i jak ca??e Jej ??ycie by??o jedn? wielk? modlitw? o nadej??cie Kr??lestwa w Osobie Chrystusa i Jego Ko??cio??a, a nawet jak teraz, w niebie - nie przestaje si? wci??? za nami wstawia?, aby wyprasza? nam wszystkie dary Ducha ??wi?tego potrzebne ka??demu do zbawienia.

          1. Przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalanej prosi? Boga o ??ask? odsuni?cia l?ku, kt??ry stanowi przeszkod? w rozwa??aniu Tajemnic Bo??ych, uniemo??liwia rozpoznanie woli Bo??ej, a wi?c i jej wyb??r oraz wype??nienie przez co zbawienie oddala si?.
          Rozwa??y?, jak Maryja sk??ada swoje Niepokalane Serce w Naj??wi?tszym Sercu Jezusa, jak Te Serca ???cz? si? i jak ju?? tylko wzrastaj? w jedno??ci (zawsze pozostaj?c sob?), z czego wyp??ywa ca??a moc i m?dro??? Maryi - ca??kowicie zale??nej od swojego Pana i Syna. Maryja staj?c si? ca??kowicie zale??n? od Boga, staje si? jednocze??nie wszechmocna u Boga. Ofiarowuj?c si? (konsekruj?c) Bogu w ??niewol? Mi??o??ci" - prze??ywa wolno??? prawdziw?, w Bogu. Sta??a si? wolna dla Boga. Wolna ??do...", a nie wolna ??od".


Dzie?? 3/

B??ogos??awiona jeste?? Maryjo MI?DZY (WSZYSTKIMI) NIEWIASTAMI i

b??ogos??awiony jest OWOC (CA?EGO) TWOJEGO ??YCIA

JEZUS CHRYSTUS! ??Jak??e si? to stanie, skoro nie znam m???a"


?k 12.35-48: ??Niech b?d? przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [b?d??cie] podobni do ludzi, oczekuj?cych swego pana, kiedy z uczty weselnej powr??ci, aby mu zaraz otworzy?, gdy nadejdzie i zako??acze. Szcz???liwi owi s??udzy, kt??rych pan zastanie czuwaj?cych, gdy nadejdzie. (...) Wy te?? b?d??cie gotowi, gdy?? o godzinie, kt??rej si? nie domy??lacie. Syn Cz??owieczy przyjdzie.

(...) Komu wiele dano, od tego wiele wymaga? si? b?dzie; a komu wiele zlecono, tym wi?cej od niego ???da? b?d?".


Zobaczy? Maryj?, jako ??P??on?c? Pochodni?", kt??rej stylem ??ycia by??o dawa? ??wiat??o i ogrzewa?.

          Zobaczy? T? Dziewic?, jak przepasan? szerokim oko??o bioder pasem dzieln? Niewiast?, kt??ra wci??? jest ??gotowa", bo nieustannie czuwa.

          Rozwa??y?, jak b?d?c Niewiast? jedn? z wielu (jako m??oda ??yd??wka z Nazarem, z rodu Dawida) nie daje si? przygnie??? ogromn? odpowiedzialno??ci? powo??ania do bycia MATK? BO???, ale odwa??nie prosi o wskaz??wki, co ma dalej robi?.

          Rozwa??y? jak w Jej pytaniu nie ma ??adnej w?tpliwo??ci czy wahania (tak te?? wytrwa??a, a?? po Krzy?? utrzymuj?c zjednoczenie z Chrystusem, a?? po macierzy??sk? ofiar? mi??o??ci przez zgod? na z??o??enie ??ertwy swojego Jedynego Syna oraz stanie si? Matk? Ko??cio??a w osobie umi??owanego ucznia Jana). A nawet rozpozna? w pytaniu Maryi gotowo???, by rzuci? wszystko na szal? woli Bo??ej, nawet ludzk? mi??o??? do J??zefa czy wierno??? prawu, kt??re po zar?czynach zobowi?zywa??o ju?? do wierno??ci ma????e??skiej (powiedzia??a bowiem : ??Jestem zar?czona z J??zefem, kt??rego kocham, ale je??eli wska??esz mi innego m???czyzn? lub ,inny' spos??b, bym sta??a si? Matk? Zbawiciela dla dobra swojego i ca??ego rodzaju ludzkiego - uczyni? to z pomoc? Bo???".

1. Prosi? Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalanej o ??ask? stawiania Bogu odwa??nych (gotowo??? na wszystko) i w??a??ciwych (w trosce o zbawienie ) pyta??.

          Rozwa??y? te??, jak brak modlitewnego czuwania prowadzi do ob??arstwa, pija??stwa, hulanek, a?? wreszcie do krzywdzenia innych przez niesprawiedliwe post?powanie, z??o??liwo??? i nienawi???, by w ko??cu zapomnie? o celu swojego ??ycia, jakim jest zbawienie: ??y? w wiecznej szcz???liwo??ci przez mi??o??? i prawd?.
Rozwa??y? te??, jak odpowied?? jednego cz??owieka ma wp??yw na zbawienie wielu. W przypadku Maryi - na wszystkie ludzkie pokolenia od pocz?tku ??wiata do jego sko??czenia. Od mojej odpowiedzi Bogu, kt??rej pomocne jest trafne stawianie pyta?? Panu - pewnie ??zale??y" r??wnie?? niejedno zbawienie...

          ??Komu wiele dano, od tego wiele wymaga? si? b?dzie; a komu wiele zlecono, tym wi?cej od niego ???da? b?d?". Niech wi?c tak ma??y jak wielki zawierzy wszystko siebie Bogu przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi. By? w Jej Niepokalanych R?kach. By? w Jej Niepokalanym Sercu! W Jej ?onie wzrasta? i przemienia? si? w Chrystusa.

Dzie?? 4/ B?d?? pozdrowiona Niepokalanie Pocz???a - ??WI?TA!
??Oto ja s??u??ebnica Pa??ska"


?k 13,18-21: ??(...) Podobne jest (Kr??lestwo Bo??e) do ziarnka gorczycy, kt??re kto?? wzi??? i posadzi?? w swoim ogrodzie. Wy ros??o i sta??o si? wielkim drzewem (...). Podobne jest (dalej) do zaczynu, kt??ry pewna kobieta wzi???a i w??o??y??a w trzy miary m?ki, a?? wszystko si? zakwasi??o".


          Zobaczy? Maryj? jako ??Ogr??d" albo jako ??Trzy Miary M?ki", w kt??re B??g Ojciec , za spraw? Ducha ??wi?tego - wk??ada swojego Jednorodzonego Syna do ?ona Dziewicy Maryi, jako ??Ziarnko Gorczyczne" albo jako ??Zaczyn".
          
          Rozwa??y? jak Maryja obdarowana wyj?tkow? ??wi?to??ci? (Niepokalana=Pocz?ta-bez-jakiejkolwiek zmazy grzechu pierworodnego, przez ??ask? i szczeg??lny przywilej Boga wszechmog?cego, na mocy przewidzianych zas??ug Jezusa Chrystusa) nigdy nie pope??ni??a ??adnego, nawet najmniejszego grzechu: ani my??l?, ani s??owem, ani czynem, ani nawet zaniedbaniem. Obecno??? za?? Chrystusa w Jej Niepokalanym ?onie u??wi?ci??a J? jeszcze bardziej. A jednak i Ona (sama bez grzechu, ZAWSZE DZIEWICA = Aeiparthenos i MATKA BO??A = Theotokos) potrzebowa??a czasu, aby jeszcze si? u??wi?ci?, by wychowa? Jezusa, by dzisiaj kszta??towa? Jezusa w nas.

1. Prosi? Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi - Dziewicy i Matki, o ??ask? przyjmowania do siebie Bo??ego S??owa, jak ziarna, kt??re gdy jest przyj?te i posadzone - samo wzrasta albo jak zaczynu, kt??re gdy jest przyj?ty i w??o??ony -sam wszystko zakwasza oraz o cierpliwo???, by wzrasta? w ??wi?to??ci, a?? do ko??ca i bez ko??ca.


Dzie?? 5/ B?d?? pozdrowiona Niepokalanie Pocz?ta - BO??A RODZICIELKO
??Niech mi si? stanie wed??ug twego s??owa!"

?k 16,19nn: ??(...) Umar?? ??ebrak, i anio??owie zanie??li go na ??ono Abrahama.
Umar?? tak??e bogacz i zosta?? pogrzebany. Gdy w otch??ani, pogr???ony w m?kach, podni??s?? oczy, ujrza?? z daleka Abrahama i ?azarza na jego ??onie.


(...) Je??li Moj??esza i Prorok??w nie s??uchaj?, to cho?by kto z umar??ych powsta??, nie uwierz?".          Zobaczy? siebie samego na rozstaju dr??g, jak koniecznie trzeba wybra? jedn? z dw??ch dr??g. Jedna prowadzi do nieba i zbawienia, druga do piek??a i pot?pienia.
          
          Zobaczy? w niebie Boga Ojca przez Oblicze Chrystusa (Boga i Cz??owieka), w Duchu ??wi?tym. Zobaczy? w niebie Maryj? jako Bo??? Matk?, ale te?? moj? Matk? i Matk? Wszystkich ??wi?tych - jak panuje tam szcz???cie pe??ne mi??o??ci, rado??ci i pokoju. I jak wszyscy ??z g??ry" wo??aj?, abym powiedzia?? Bogu TAK, FIAT, Niech mi si? stanie wed??ug Twego S??owa Bo??e! Ujrze?, jak to jest jeszcze mo??liwe - dop??ki ??yj?, do ??mierci. Za bram? ??mierci ??zionie ogromna przepa???" mi?dzy niebem, a otch??ani? piek??a tak, ??e nikt, cho?by chcia?? nie mo??e przej??? z nieba do piek??a ani stamt?d przedosta? si? do ??wi?tych. Dla mnie TERAZ jest czas zbawienia. TERAZ jest czas wybor??w. Od mojego TERAZ zale??y ca??a nieko??cz?ca si? wieczno???. Od mojego wewn?trznego TAK lub NIE zale??y moje wieczne JUTRO. Ca??a nieko??cz?ca si? wieczno??? zale??y od tego ma??ego, cho?by ukrytego s????wka...

          Ujrze? te?? drog? prowadz?c? do otch??ani piekielnej, gdzie jest wieczne cierpienie i rozk??adaj?cy si? od??r ??mierci. Gdzie brakuje Obecno??ci Boga, nie ma Maryi - Matki, ani cho?by jednego ??wi?tego! Sami ?li, nienawidz?cy, smutni i pe??ni agresji oraz wszelkiego wulgaryzmu. Nabra? wstr?tu do Z??ego i wszelkiego grzechu, a stanowczo odwr??ciwszy si? od otch??ani - i??? w kierunku nieba nigdy nie odwracaj?c si? wstecz!

          Uzna? jednocze??nie, ??e cho? moje TAK jest konieczne, to domaga si? ka??dodniowego ponawiania, a co najwa??niejsze moje TAK Bogu - domaga si? dobrych czyn??w, czyn??w mi??osierdzia.

1. Prosi? Dobrego Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Dobrej Matki o ??ask? wprowadzania modlitwy w czyn, szczeg??lnie o czynne wsp????czucie biednym, chorym i samotnym przez zaradzanie ich potrzebom zgodnie z wol? Bo???.


Dzie?? 6/ ??wi?ta Matko nasza M??DL SI? ZA NAMI GRZESZNYMI dzisiaj
??Wielbi dusza moja Pana"


?k 16,1-8: ??Pewien bogaty cz??owiek mia?? rz?dc?, kt??rego oskar??ono przed nim, ??e trwoni jego maj?tek. Przywo??a?? go do siebie i rzek?? mu: ,C???? to s??ysz? o tobie? Zdaj spraw? z twego urz?du, bo ju?? nie b?dziesz m??g?? by? rz?dc?'.

(...) Pan pochwali?? rz?dc?, ??e roztropnie post?pi??. Bo synowie tego ??wiata roztropniejsi s? w stosunkach z lud??mi podobnymi sobie ni?? synowie ??wiat??o??ci".

          Zobaczy? Maryj?, jako ??Obrotnego rz?dc?", kt??ra cho? nie ma ??adnego grzechu ani winy, to jest od pocz?tku i wci??? oskar??ana przez Przeciwnika i przeciwnik??w. Ujrze?, jak fina?? nieuchronnie zbli??aj?cego si? ostatecznego zwyci?stwa Jej Niepokalanego Serca sprawia jeszcze wi?ksz? w??ciek??o??? szatana i jego g??upich s??ug; lecz s? to tylko ostatnie podrygi z??a. Niepokalane Serce Maryi na koniec zatryumfuje! Taka jest wola Bo??a, a S??owo Boga nie wraca do nieba bezowocnie dop??ki nie spe??ni swojego pos??annictwa. Wszystko wi?c spe??ni si? do ostatniej kreski i do ostatniej joty, jak powiedzia?? Pan nasz Jezus Chrystus! Us??ysze? macierzy??skie wo??anie Maryi, abym ??pr?dko siada??" (tj. zatrzyma?? si? i,s??ucha??, kontemplowa??...) i przyj??? do wiadomo??ci, ??e znaczna cz???? mojego grzesznego d??ugu jest mi natychmiast darowana dzi?ki wstawiennictwu Maryi. Darmowy kredyt na dobry pocz?tek.

          Odkry? to i rozradowa? si? w duszy z powodu tak skutecznego wstawiennictwa Maryi za mnie, i?? w kr??tkim czasie, wr?cz namacalnie, wr?cz jakby natychmiast - B??g ch?tnie udziela mi przecudnego daru ??arliwej modlitwy i przemienia mnie w swojego umi??owanego syna, o ile tylko modl? si? z Maryj?, w Jej Niepokalanym Sercu.

          Ujrze? te?? jak B??g pochwala Maryj? za Jej Dobre Matczyne Serce, kt??re ma tyle mi??o??ci i cierpliwo??ci dla swoich ??przybranych" dzieci, ile mia??a dla swojego Pierworodnego Jezusa; ile tylko Bo??a Matka mo??e mie?, czyli w niesko??czono???... I jak jest to Bo??? rado??ci?!

          Maryja, cho? oskar??ana i atakowana coraz zacieklej przez Z??ego i Z??ych ludzi - ja??nieje coraz wi?kszym blaskiem, jak Gwiazda Zaranna Nowej Ewangelizacji ??wieci po??r??d mrok??w wsp????czesnego ??wiata i rozpoznaj? J? synowie ??wiat??o??ci.

1. Prosi? Boga przez wstawiennictwo Modlitwy Maryi Niepokalanej o ??ask? dobrych dni i nocy tu na ziemi, tzn. o dusz? uni??on? i serce skruszone oraz o dar uwielbiania Boga po??r??d przeciwno??ci za wielkie rzeczy, kt??re uczyni?? Maryi i mnie samemu. Amen, Amen, Alleluja! Wielbi dusza moja Pana z Niepokalan?!
Dzie?? 7/ Maryjo, Dobra Matko nasza M??DL SI? ZA NAMI GRZESZNYMI

w godzin? ??mierci naszej

??(...) raduje si? duch m??j w Bogu, moim Zbawcy"


?k 16,9-13: ??(...) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej b?dzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy b?dzie.
(...) ??aden s??uga nie mo??e dwom panom s??u??y?. Gdy?? albo jednego b?dzie nienawidzi??, a drugiego mi??owa??; albo z tamtym b?dzie trzyma??, a tym wzgardzi. Nie mo??ecie s??u??y? Bogu i Mamonie"


          Ujrze? Maryj? jako Kr??low? na wz??r biednej s??u??ebnicy w skromnej szacie, kt??rej kr??lewsko??? stanowi to, co wewn?trz, a nie to, co zewn?trzne. To co wewn?trzne, niewidoczne dla oczu - jest prawdziwe; jest naprawd?, istnieje. Natomiast to, co na zewn?trz jest tylko pozorne, p??ytkie i fa??szywe przez swoj? p????-prawd?.

          W??a??ciwie (przez naturalne podobie??stwo Syna do Mamy) ujrze? Maryj? w niebie jako doskona??e odbicie samego Chrystusa Pana, jak ??yw? piecz?? oblicza Kr??la, kt??ra jest odci??ni?ta na drogocennej monecie z wizerunkiem samego Kr??la; jakby symbolizuje i stanowi wyraz Jego warto??ci, kt??r? mo??na si? pos??u??y? w ??yciu. Maryja bowiem przekaza??a Chrystusowi pi?tno ludzkiego podobie??stwa w spos??b czysty, tj. Niepokalany. W Niej te?? B??g wycisn??? swoje podobie??stwo niepor??wnanie bardziej ni?? w jakimkolwiek innym stworzeniu. W??a??ciwie Ona sama w Oczach Boga stanowi wi?ksz? warto??? ni?? jakiekolwiek stworzenie czy te?? wszelkie stworzenie razem wzi?te. Ona jedna - ??PE?NA ?ASKI", pe??na jest nie tylko dar??w Ducha ??wi?tego, ale pe??na jest Ducha ??wi?tego i stanowi odwieczn? i wieczn? RADO??? BOGA, kt??ry w Niej doskonale mieszka. Chrystus, kt??ry zap??aci?? za nasze grzechy - zap??aci?? swoim Przenaj??wi?tszym Cia??em wzi?tym z Jej Cia??a Niepokalanego. To w??a??nie Cia??o Chrystusa zawis??o na Krzy??u dla naszego zbawienia i Tym cia??em karmimy si? (co dzie??), aby??my mieli ??ycie w sobie, wg. s????w Pana: ??Kto spo??ywa Cia??o Moje i pije Krew Moj? ma ??ycie wieczne, tego Ja wskrzesz? w dniu ostatecznym".

          Maryja wydaje si? by? ??Monet? przetargow?" Boga, ale nie materialn? lecz duchow? - przez swoj? Modlitw? Wstawiennicz?. Ona wci??? posiada ??pe??ni? Ducha". Z Ducha ??wi?tego pocz???a Chrystusa w swoim ??onie. W Duchu ??wi?tym porodzi??a Pana (bez b??lu i straty dziewictwa, jako konsekwencja Przywileju Niepokalanego Pocz?cia). W Duchu ??wi?tym te?? razem ze Zbawicielem bra??a czynny udzia?? (przez wsp????-ofiar? duchow? i modlitw?) w ostatnim TCHNIENIU Pana z Krzy??a, kt??re dope??ni??o si? podczas modlitwy z Aposto??ami w Wieczerniku i nazywamy Je ZES?ANIEM DUCHA ??WI?TEGO.

          Maryja Przemieniona jest ??Duchow? Monet? Boga". Gdzie jest czczona i kochana (pozdrawiana) tam rozlewa si? Duch ??wi?ty. Kto J? bierze do siebie, modli si? w Jej obecno??ci - nape??niany jest Duchem Ojca i Syna i przemienia si? w Chrystusa pozostaj?c sob?.

          Maryja Dobra Matka w spos??b szczeg??lny ogarnia swoj? modlitw? ka??dego kto umiera, kto ??egna si? z tym ??wiatem. W tej ostatniej chwili przewa??a szal? mi??o??ci nad nienawi??ci? swoj? ofiarn? modlitw? - u tych, co ufaj?. Przez Jej wierno??? Bogu do ko??ca, przez Jej wyniszczaj?c? s??u??b? z mi??o??ci - B??g ratuje umieraj?cych w ostatniej godzinie, w godzinie ??mierci.

1. Prosi? Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu ??wi?tym, za spraw? Modlitwy Wstawienniczej Maryi Niepokalanej o ??ask? dobrej ??mierci, tj.: w stanie ??aski, b?d?c pojednanym z Bogiem. Jest to ??mier? z Maryj?, kt??ra modli si? wstawiennictwo, jak modli??a si? z Jezusem przy konaj?cym J??zefie, jak modli??a si? z umi??owanym uczniem Janem przy konaj?cym na Krzy??u Panu Chwa??y.

          Jest to ??aska najg???bszej modlitwy, czyli modlitwy ducha ludzkiego w Bogu Zbawcy swoim pokonuj?ca ostatniego wroga, kt??rym jest ??mier? (l?k przed ??mierci?).

          Wej??? w Modlitw? Maryi, kt??rej duch raduje si? w Bogu, Zbawcy z powodu okazania Bo??ej mocy, kt??ra wywy??sza pokornych, a bogaczy z niczym odprawia; wynios??ych str?ca z tronu i poni??a pyszni?cych si? zamys??ami serc swoich. Ubogich nasyca i tu??aczy w dom przyjmuje. Karmi g??odnych. Na zawsze.

          Jak Jezus da?? Wszystko Siebie i Maryj? jeszcze. Tak Maryja da??a Wszystko Siebie i Modlitw? swoj?. Ona jest MODLITWA BOGA! Krew Ofiary Jezusa i ?zy Ofiary Maryi wypraszaj? nam Ducha Boga, kt??ry nas z grzech??w obmywa, do ??ycia odradza i nieustannie w wierno??ci odnawia, by??my w drodze nie ustali.

Ps/??ycz? ??w?skiej" drogi, bo tylko taka prowadzi do zbawienia!


Niech Was b??ogos??awi B??g Wszechmog?cy, Ojciec i Syn + i Duch ??wi?ty
z Maryj? Niepokalan?!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka