facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 5


1

TYDZIE??
V

??KO??CI???
SAKRAMENTEM CHRYSTUSA I DUCHA ??WI?TEGO "


Droga.


Wzrastam
w Ko??ciele przez sakramenty i charyzmaty

Mi??o???,
rado???, ??zy, wytchnienie, pok??j, zjednoczenie - to mo??liwe


do??wiadczenie
Chrztu w Duchu ??wi?tym

Prosi?
Ducha ??wi?tego o ustanowienie autentycznego zwi?zku z Chrystusem,
o pomoc w przyj?ciu Chrztu w Duchu ??wi?tym i lask? m??wienia w
r????nych j?zykach oraz o dar proroctwa.

??A
kiedy Pawe?? w??o??y?? na nich r?ce, Duch ??wi?ty zst?pi?? na
nich. M??wili te?? j?zykami i prorokowali". Dz 19,6

Ko??ci????
jest Sakramentem Chrystusa i Ducha ??wi?tego w ten spos??b, ??e
??pos??anie Ko??cio??a nie dodaje niczego do pos??ania Chrystusa i
Ducha ??wi?tego, ale jest jego sakramentem. Ca??? swoj? istot? i
we wszystkich swoich cz??onkach Ko??ci???? jest posiany, aby K??osi?
i ??wiadczy?, aktualizowa? i upowszechnia? misterium komunii
Tr??jcy ??wi?tej". KKK 738


Ko??ci????
zosta?? zrodzony w sercu Odwiecznego Ojca najzupe??niej wolnym i
tajemniczym zamys??em Jego m?dro??ci i dobroci i pomy??lany przez
Niego, jako ????wi?te ZWO?ANIE wierz?cych w Jezusa Chrystusa".
Ta ??Bo??a rodzina" konstytuuje si? i urzeczywistnia w
historii ludzkiej w kolejnych etapach, jako: • zapowiedziany
  w figurach od pocz?tku ??wiata


 • -przygotowany
  w Starym Przymierzu narodu izraelskiego-
ustanowiony i za??o??ony przez Jezusa Chrystusa • ukazywany
  przez wylanie dar??w Ducha ??wi?tego


 • kt??ry
  znajdzie swoje wype??nienie w chwale nieba (por. tam??e)

??Czym
jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla cz??onk??w cia??a, tym
jest Duch ??wi?ty dla cz??onk??w Chrystusa, dla Cia??a Chrystusa,
kt??rym jest Ko??ci????".


(??w.
Augustyn)

??Ko??ci????
jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narz?dziem
wewn?trznego zjednoczenia z Bogiem i jedno??ci ca??ego rodzaju
ludzkiego". (Lumen gentium,1)


Ko??ci????,
jako powszechny sakrament zbawienia posiada i rozdziela ??ask?
u??wi?caj?c? i uczynkow? przez sakramenty i charyzmaty. Chrystus
jest misterium i sacramentum Ko??cio??a. Tajemnic? ??wi?t? i
Znakiem u??wi?caj?cym. ??Nie ma innej Tajemnicy (Misterium
zbawienia) Boga ni?? Chrystus".


(??w.
Augustyn)

??Jak
wol? Bo??? jest czyn, a tym czynem jest , tak Jego
intencj? jest zbawienie cz??owieka, i ta intencja nazywa si?
KO??CIO?EM".


(??w.
Klemens Aleksandryjski)

W
tym tygodniu idzie o to, aby INTENCJA Boga, kt??r? jest moje
zbawienie spotka??a si? z moj? INTENCJ?, bym pragn??? i prosi??
Ducha ??wi?tego o wylanie Jego dar??w i charyzmat??w dla stania, si?
??ywym cz??onkiem ??WI?TEGO ZWO?ANIA, kt??rym jest Ko??ci????; abym
do??wiadczy?? mocy zbawienia.Dzie??
1/KO??CI??? JEST OWCZARNI?


Jezus
?? BRAM?

J
10,1-10; ,,(...)Ja jestem bram? owiec. Je??eli kto?? wejdzie przeze
Mnie, b?dzie


zbawiony(...)"

Zobaczy?
Ko??ci????, jako owczarni?. Owce zgromadzone w zagrodzie. I jak la
zagroda ma tylko jedn? bram? - jest ni? Chrystus. Jest tylko jedno
wyj??cie na pastwiska, do ??r??de?? w??d ??ywych, tam gdzie ??ycie
wieczne.


Ujrze?
owce, kt??re chc? wyj??? na wolno??? i pr??buj? przeskoczy?
wysoki mur, ale to niemo??liwe. Jest zbyt wysoki. A nawet gdy si? to
kt??rej?? udaje -zobaczy? jak poza zagrod? ??eruj? gro??ne wilki,
dzikie psy, kt??re natychmiast porywaj? tak? g??upi? owieczk? i
rozszarpuj? j? na strz?py.


Uzna?
dobro? i m?dro??? Boga w Chrystusie, kt??ry dla naszego zbawienia
sta?? si? Bram?, a dzi?? (i do ko??ca) pragnie udziela? mi swojej
??aski przez sakramenty i charyzmaty Ko??cio??a, kt??ry jest jedynym
??rodowiskiem zbawienia.
Dzie??
2/ KO??CI??? JEST OWCZARNIA 1 TRZOD? Jezus - DOBRYM PASTERZEM

J
10,11-18: ??(...) Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
??ycie swoje za


owce
(??)"

Iz
40,1 l;Ez 34,1 In

Zobaczy?
siebie po??r??d Ko??cio??a zgromadzonego wok???? Jezusa - Dobrego
Pasterza. Zobaczy?, jak min???a noc w zagrodzie i jak Jezus nachyla
si? osobi??cie do ka??dego ( i do mnie te?? ) i pyta si? po
imieniu: Patrycjo! Justynko! Alojzjo! Tereso! Mario! Ruto!
Hildegardo! Johanie! Urszulo! El??bieto! Sabinko! Andrzejku! Bo??enko!
Janie! M??j Janku! Ewo! Kap??anie Bo??y! Czy ci czego brakowa??o
kiedy by??e?? ze Mn?? Czy pami?tasz, jak sprowadza??em ci? tyle
razy na dobr? drog? i nigdy nie czyni??em ci wym??wek? Jak ci?
nosi??em kiedy by??e?? w chorobie i niemocy grzechu? Jak ??agodnie i
cierpliwie prowadzi??em ci? gdy zdrowia??e??? Jak si? tob?
cieszy??em i ciesz? si? tob? coraz bardziej? Wiesz, zdaje si?
m??wi? Pan, jakby??my byli ca??kiem sami, tylko we dwoje, jakby w
tajemnicy -Moim strapieniem jest to, ??e mam jeszcze innych, kt??rzy
s? poza Ko??cio??em i tych te?? musz? przyprowadzi?, aby??cie byli
jedno... Taki nakaz otrzyma??em od Mojego Ojca, cho? czyni? to z
wolnej woli, od Siebie, nikt Mnie nie zmusza. Oddaj? po raz kolejny
??ycie za owce zagubione. Nikt Mi go nie odbiera. Mam mocje odda? i
mam mocje odzyska?. Niczym nie ryzykuj?, cho? b?dzie Mnie to
wiele kosztowa?. Wiele, zbyt wiele...Dzie??
3/KO??CI??? JEST DRZEWEM OLIWNYM


Jezus
- KORZENIEM

Rz
1 l,16??>24: ??(...) nie ty podtrzymujesz Korze??, ale korze??
(podtrzymuje) ciebie (...)?

Zobaczy?
siebie w Ko??ciele jak dzik? ga???zk? (dziczk? oliwn?)
wszczepion? w drzewo szlachetne, kt??rego korzeniem jest sam
Chrystus Pan, z kt??rego ca??e drzewo czerpie ??yciodajne soki
zbawienia przez sakramenty i dary ??aski. Jak dzieje si? to
niewidzialnie dla ludzkiego oka, a jednak to prawda. Tak w??a??nie
jest. Dowodem na to jest ??ywotno??? wszczepionej ga???zki. Mo??e
by? jednak tak, ??e dawna dziczka, a dzi?? dziedziczka przez pogard?
dla odci?tych, suchych ga???zi, kt??rymi s? ludzie odpadli od
Chrystusa - gdy?? nie uwierzyli w Niego - sama zostanie odci?ta.


Innym
powodem pob???dzenia na drodze zbawienia jest nieoddawanie Bogu
chwa??y, martwota modlitwy do czego prowadzi zamkni?cie si? na
WSZYSTKIE charyzmaty pomocne mi do zbawienia. Powodem zablokowania na
??ask? Bo??? jest niewiara, a korzeniem niewiary - pycha.
Konsekwencj? jest sprzeciw i bunt wobec Boga, kt??ry jest dobry i
daje zbawienie za darmo. Potrzeba tylko mojej wiary. Wyrazem za??
wiary prawdziwej jest otwarto??? na ??ask? Bo???. ??czno??? z
Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu ??wi?tym dokonuje si? przez
sakramenty oraz charyzmaty. To jedyna droga ??wi?to??ci, kt??ra
prowadzi do nieba. Wszystkie inne drogi wcze??niej lub p????niej
prowadz? do odpadni?cia...Dzie??
4/KO??CI??? JEST WINNICA WYBRAN?


Jezus
- GOSPODARZEM

Mt
21,33-43: ??(...) By?? pewien gospodarz, kt??ry za??o??y?? winnice
(...)"

Iz
5,1n

Zobaczy?
Ko??ci???? za??o??ony przez Jezusa Chrystusa, jako wspania???
winnic?. Jak przez ca??e wieki, od pocz?tku ??wiata wszystko
ukierunkowane by??o DLA Ko??cio??a.


Ujrze?
Abrahama, jego wspania??? histori? i dan? mu cudowna obietnic?,
??e b?dzie ojcem wielkiego narodu, ??e jego potomstwo b?dzie liczne
jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka morskiego piachu oraz to, ??e
jego potomstwo posi?dzie now? ziemi?; ziemi? obiecan?!


I
zobaczy? dalej, jak za spraw? Moj??esza = ??Wyj?tego z wody"
-najpokorniejszego cz??owieka na ziemi - przez Stare Przymierze
Dekalogu ustanowi? si? Lud ??wi?ty, Izrael. Nar??d wybrany staje
si? wy???czn? w??asno??ci? Boga. Ten Lud Bo??y jest zapowiedzi?
przysz??ego zjednoczenia wszystkich narod??w.


Widzie?
jak B??g posy??a?? przez wieki prorok??w natchnionych Duchem ??wi?tym
do narodu wybranego; jak jednych obili, innych zabili, a jeszcze
innych ukamienowali. I zobaczy? wreszcie Jezusa - Syna
Jednorodzonego, jak post?pili z Nim ??tak jak chcieli".


I
dzisiaj, za moich dni Duch ??wi?ty wci??? m??wi przez prorok??w.
Czy wydaj? dobre owoce nawr??cenia? Do kogo nale???? Odrzucam i
zabijam czy s??ucham i wierz?c wydaj? dobre owoce? Niewiara zabija.
Wiara daje ??ycie wieczne.


Rozwa??y?,
jak nie mo??na wyda? dobrych owoc??w nawr??cenia i wiary w Jezusa
Chrystusa, jak tylko trwaj?c w Ko??ciele, gdzie Pan jest
Gospodarzem. Jak nie ma innych dobrych owoc??w opr??cz owoc??w, kt??re
s? dzia??aniem Ducha ??wi?tego, tj.: mi??o???, rado???, pok??j...
O ile si? na nie otwieram,


o
ile pragn?...Dzie??
5/Jezus jest PRAWDZIWYM KRZEWEM WINNYM


my
?? LATORO??LAMI

J
15,1-11: .Ja jestem krzewem winnym, wy - latoro??lami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, len przynosi owoc obfity, poniewa?? beze mnie nic
nie mo??ecie uczyni?"

Zobaczy?
Ko??ci????, to Cia??o Chrystusa i ??wi?tyni? Ducha ??wi?tego,
kt??re uprawia Ojciec - jako winny krzew. W??a??ciwie trudno w nim
rozr????ni? gdzie dzia??a Ojciec, gdzie Syn, a gdzie Duch ??wi?ty...
A gdzie tu jeszcze moje dzia??anie? Jednak??e wszyscy dzia??aj?! B??g
Ojciec przez mi??o???, Syn Bo??y przez ??ask?, Duch ??wi?ty przez
dar jedno??ci. Ja te?? dzia??am: mi??uj?c, trwaj?c w mi??o??ci i
jednocz?c si? w rado??ci. Mi??o??? jest dzia??aniem najwi?kszym!
Jednak??e B??g dzia??a sam z Siebie. Ja za?? jestem ca??kowicie i we
wszystkim zale??ny od dzia??ania Boga. Bez Boga nie mog? uczyni?
nic, NIC!


Rozwa??y?,
jak ka??da latoro??l Ko??cio??a, kt??r? jest cz??owiek ochrzczony
-jest uprawiana przez Boga. Tych, kt??rzy nie przynosz? owoc??w w
Chrystusie -Ojciec odcina, a tych kt??rzy przynosz? owoce w
Chrystusie - oczyszcza, aby przynosili owoce obfitsze.


Ujrze?
odci?te ga???zie winoro??li, jak marniej? Schn?, gnij? i
przeznacza sieje na naw??z albo zostaj? spalone i jak wiatr porywa
len proch po spaleniu.


Jak??e
inny jest los trwaj?cych w Chrystusie. Tych, w kt??rych trwa Jego
S??owo. Ci staj? si? uczniami Pana. Zachowuj? przykazania nie moc?
swoich cn??t, swojego wysi??ku, starania si?, regularnych i licznych
praktyk modlitewnych (zbyt licznych, ??odmawianych" z l?ku a
nie z mi??o??ci), ale dlatego, ??e s? otwarci na Ducha ??wi?tego,
na KA??DY Jego dar...Dzie??
6/Jezus jest FUNDAMENTEM KO??CIO?A


my
- BO??? BUDOWL?

1
Kor 3,9-17: ??My bowiem jeste??my pomocnikami Boga, Wy za??
jeste??cie uprawn? rol? Bo??? i Bo??? budowla. Wed??ug danej
??aski Bo??ej, jako roztropny budowniczy, po??o??y??em fundament,
kto?? inny za?? wznosi budynek. Niech ka??dy jednak baczy na to, jak
buduje. Fundamentu bowiem nikt nie mo??e po??o??y? innego, jak len,
kt??ry jest po??o??ony, a kt??rym jest Jezus Chrystus"

Mt
21,42

Zobaczy?
Ko??ci???? jako Bo??? Budowl?, jako ??wi?tyni? Boga, jako Rodzin?
albo Miasto ??wi?te. Ujrze? jak ca??a budowla, spoisto??? i
trwa??o??? rodziny czy zabudowy miasta - jak wszystko to opiera si?
na FUNDAMENCIE.


Fundamentem
budowli jest Kamie?? W?gielny, kt??ry zosta?? odrzucony...


Fundamentem
??wi?tyni i miasta ??wi?tego jest ??wi?to???, kt??rej si? nie
pragnie...

Fundamentem
rodziny jest mi??o??? i jedno???, kt??r? si? zatraca i niweczy...


Ko??ci????
trwa ju?? ponad 2000 lat, a jak niewiele si? zmieni??o w podej??ciu
cz??owieka do tego, co jest fundamentalne, podstawowe, sta??e i
niezmiernie. Ka??dy kolejno przechodzi t? sam? drog?. Pozna? czy
nie? Odrzuci? czy przyj??? I??? do ko??ca czy mo??e zawr??ci??
Jak? drog? wybra??


Mo??na
budowa? albo rozbija?. A i budowa? mo??na r????nie. Na skale albo
na piasku. Ska??? jest Chrystus, Jego mi??o???, Jego wola, Jego
plan, Jego ??rodki, Jego wys??annicy - JEGO DZIE?O dla mnie. Budowa
na piasku, to; moja mi??o??? (zawsze egoistyczna, samolubna), moja
wola, m??j plan, moje ??rodki, moi ludzie, ja sam - MOJE DZIE?O dla
Boga, kt??re musi si? zawali?. Dla dobra mojego zbawienia.


Zobaczy?
jak niebezpieczne i tragiczne w skutkach mo??e by? odrzucanie dar??w
??aski Chrystusa dla budowania jedno??ci Ko??cio??a w Duchu ??wi?tym.
Bo cho? s? r????ne dary (mniejsze, wi?ksze), to wzgardzenie darem
Bo??ym cho?by najmniejszym jest przecie?? wzgard? dla Ofiarodawcy.


Rozwa??y?
jak zamkni?cie si? na duchowe dary Ducha ??wi?tego tylko z tego
powodu, ??e do tej pory by??y mi nie znane - sprawia, ??e pozostaj?
jedynie cielesny, bo dusza nie dojrzewa, nie wzrasta, nie kroczy i
nie pod???a za swoim Oblubie??cem lub czyni?c to w spos??b
opiesza??y i ospa??y w ko??cu zamiera w bezruchu.Dzie??
7/KO??CI??? JEST OBLUBIENICA, MA???ONK? BARANKA


Jezus
- OBLUBIE??CEM, BARANKIEM BO??YM

Ap
21,9b-14: ,(..) < Chod??,uka??e ci Oblubienice.Ma????onk? Baranka > (...)"

Ap
22,17: ??A Duch i Oblubienica m??wi?:< Przyjd??! >


I
kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody ??ycia
darmo zaczerpnie"


Zobaczy? ko??ci???? jako Niewiast? - Oblubienic?
Chrystusa. Wej??? w wydarzenia, kt??re jeszcze maj? nast?pi?,
kt??re znajd? swe dope??nienie w niebie.


B??g
ju?? po??lubi?? sobie Ko??ci???? w Chrystusie, a tak??e w Maryi
Niepokalanej, kt??ra jest pierwocinami Ko??cio??a i prze??ywa ju?? w
niebie to, co czeka nas. Ko??ci???? w Maryi jest ju?? spe??niony.
Przyj??? Chrystusa i da?? Go ??wiatu okazuj?c pos??usze??stwo
wierze a?? do ko??ca. W Maryi Ko??ci???? zawierzy?? Bogu w nadziei,
wbrew nadziei, tj. W Chrystusie. A nadzieja ta zawie??? nie mo??e. W
Jezusie ju?? si? spe??ni??a. Dokona??a si? te?? w Maryi. My te??
jeste??my po??lubieni Bogu. Dope??nienie tego znajdziemy w niebie gdy
sko??czy si^ ten ??wiat. Gdy niebo i ziemia przemin?. I nastanie
nowa ziemia i nowe niebo. Zst?pi z g??ry, od Boga. To b?dzie Jego
Dzie??o.


Ujrze?
Plan Bo??ego Zbawienia od pocz?tku do ko??ca. Jak ju?? stworzenie
kobiety z cia??a m???czyzny, jako pomoc - by??o dalek? zapowiedzi?
niebia??skich god??w, kt??re nas czekaj?.


Zobaczy?,
jak ju?? teraz jestem wo??any, by prze??ywa? ten czas za??lubin z
Bogiem w Jego Ko??ciele, cho? pe??nia szcz???cia b?dzie dopiero w
niebie.


Ujrze?
siebie w miejscu Jana Ewangelisty, jak zosta?? uniesiony w
zachwyceniu na g??r? wielk? i wynios??? i kontemplowa? Miasto
??wi?te zst?puj?ce od Boga: gody Baranka i Ma????onki Jego do
kt??rej i ja nale???.


I
wo??a? w Duchu ??wi?tym, jak wo??a sam Duch i Oblubienica:


??Przyjd??!?


<
Przyjd??, Panie Jezu! >


Pragn?!
Przyjd?? Umi??owany...

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka