facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 4


TYDZIE??
IV

??OBIETNICA
OJCA?.


Spos??b


Mam
otwarcie pragn?? Ducha ??wi?tego!

Obietnic? Ojca jest Duch ??wi?ty, Trzecia Osoba Boska.
Ten Duch Ojca i Syna, kt??ry wsp??lnie z Nimi odbiera uwielbienie i
chwa??? ?? kontynuuje wielkie dzie??o przekszta??caj?c serca w
rado??ci oraz jednocz?c ca??e ludy i narody w pokoju. On Sam ??
b?d?c Mi??o??ci? ?? objawia ??wiatu Jezusa Chrystusa.W tym tygodniu Seminarium ?? wraz z Maryj?, kt??ra
b?d?c pe??n? ??aski, posiada Ducha ??wi?tego w spos??b doskona??y
?? pro??
o odnowion? relacj? z Osob? Ducha
Boga ??wi?tego.
Pro?? i oczekuj Obietnicy
Ojca
w spos??b pewny(na
pewno przyjdzie!), nie dlatego, ??e na to zas??ugujesz albo dlatego,
??e ci si? nale??y, lecz dlatego, ??e Ojciec z Synem
chc?
tego i
obiecali, a Oni
s? wierni raz danym obietnic?. Nie mo??e by? inaczej ni?? jak
powiedzia?? Duch przez prorok??w i ustami ustanowionego Chrystusa.Aby otrzyma? Nowe ??ycie w Duchu ??wi?tym ?? nale??y
odwr??ci? si? od tego, co blokuje tw??j
zwi?zek z Bogiem
. I po drugie: nale??y
zwr??ci? si? do Ducha ??wi?tego osobi??cie
?? umocniony Obietnic? Ojca i w Imi? Jezusa, kt??rego przyj???e??
za swojego Pana i Zbawiciela ??
w ufnym akcie
wiary, ze skruch?
prosz?c o now?, osobow?
relacj? z Jezusem w Duchu ??wi?tym.Odrzuci? wszelkie przeciwno??ci i obawy z powodu
w??asnej niegodno??ci, o??mieszania si? przed lud??mi czy
jakiejkolwiek w?tpliwo??ci. Ich autorem jest Z??y, kt??ry zechce
przez takie lub podobne ukryte dzia??anie wzbudzi? w tobie
zamieszanie i niepok??j. Gdy to zauwa??ysz, wyznaj odwa??nie; Jezus
moim Panem! Maryja moj? Kr??low?! Pami?taj, ??e jeste?? ??wi?tyni?
Ducha ??wi?tego. A ??wi?tynia Boga jest ??wi?ta.Dzie??
1/
PARAKLET ?? OB?OK I ??WIAT?O
J
14,15-20: ??(??) Ja za?? b?d?
prosi??
Ojca
, a innego Pocieszyciela da wam, aby z
wami
by?? na zawsze ??
ducha Prawdy (??)?

J
16,13-15: ??Gdy za?? przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi
was do ca??ej prawdy
(??)?

Wj
24,12nn: (??)Moj??esz
wszed?? w ??rodek
ob??oku
i wst?pi?? na g??r? (??)?
Paraklet,
Pocieszyciel, Obro??ca, Duch Prawdy jest jak OB?OK I ??WIAT?O,
kt??ry kiedy si? w nie wejdzie wszystko i zawsze jest s??odkie i
lekkie niezale??nie od jakichkolwiek ogranicze?? i trud??w.

B??g mnie wezwa?? do ??ycia i pragnie wskaza? mi Drog?. On pragnie
rzuci? o ziemi? tward? skorup? mojego serca, skruszy? je, abym
??y?? w Jego cieniu, w Nim. B??g pragnie, abym do??wiadczy?? Jego
obecno??ci, jak Moj??esz na Synaju, jak Maryja przy Zwiastowaniu, jak
Aposto??owie na G??rze Tabor.


Duch
??wi?ty sam chce spe??ni? we mnie to, czego ja sam nie jestem w
stanie uczyni?. On jest moim Obro??c?, moim Pocieszycielem.
Ob??okiem za dnia i ??wiat??em w ciemno??ci.


Trwa?
na modlitwie, jak Moj??esz na Synaju w ??rodku Ob??oku, by zej???
odwa??nie z powrotem do ludzi i z sercem przemienionym, z ja??niej?cym
od blasku obliczem stawi? czo??o ba??wochwalcom.
Dzie??
2/
DUCH OBIETNICY ?? NAMASZCZENIE I
PIECZ??
Ga
3,14b: ??aby??my
przez wiar?
otrzymali obiecanego Ducha?

Ef
1,13b: ??W Nim (w Chrystusie) r??wnie??
uwierzyli??cie
i zostali??cie
naznaczeni piecz?ci?
Ducha ??wi?tego, kt??ry by?? obiecany?

Wj
30,22nn: ??(??) I uczynisz z tego ??wi?ty
olej
do namaszczenia
. (??)< To jest ??wi?ty
olej namaszczenia dla was i dla wszystkich pokole?? >.


Mieszaj?c
je uczynisz z tego
kadzid??o wonne(??)?
Duch
Obietnicy jest jak NAMASZCZENIE I PIECZ??, kt??re trwale naznaczaj?
wierz?cych z uleg??o??ci? Chrystusowi i pos??usznych Jego Duchowi.
Zobaczy?
Moj??esza jak bardzo trudzi si?, by dok??adnie wykona? polecenie
Boga, kt??ry poleci?? swojemu s??udze ?? w najdrobniejszych
szczeg????ach ?? przygotowanie ??wi?tego oleju namaszczania rzeczy,
miejsca i Aarona oraz jego syn??w na kap??an??w, a tak??e wonnego
kadzid??a, kt??rego zapach wyznacza?? miejsce i czas spotkania Boga z
Moj??eszem


Ile??
zatem sam B??g musia?? si? napracowa?, by doprowadzi? mnie do
u??wi?cenia i spotkania ze Sob? Samym? A udzieli?? mi Namaszczenia
i Piecz?ci ?? w Duchu ??wi?tym ?? jako znamion niezatartych.
Dokona??o si? to we chrzcie ??wi?tym, podczas bierzmowania, a u
niekt??rych podczas ??wi?ce?? kap??a??skich.


I
pomy??le? tylko, ??e ode mnie B??g oczekuje tylko wiary!
Najzwyklejszego gestu dobrej woli w kierunku Ducha Obietnicy??
Jednego ma??ego tchnienia ubranego w proste s??owo: TAK. Tak, chc?,
by?? odnowi?? we mnie Swoje Namaszczenie i Piecz??. Swoje Pos??anie
i Obecno??? - we mnie.


Dotkn???
mnie m??j B??g. Jestem wi?c ??wi?ty. Jemu po??wi?cony. Teraz ju??
zawsze mog? czuwa?, do??wiadcza? Jego Obecno??ci. Chodzi? w Nim
przez wiar? ??yw?.


Przyjd??
Duchu ??wi?ty! O, Maryjo! Maryjo??
Dzie??
3/
DUCH PRZYBRANIA ZA SYN??W ?? WODA
Rz
8,14-17: ??(??) Nie otrzymali??cie przecie?? ducha niewoli, ??eby
si? znowu pogr???y? w boja??ni, ale otrzymali??cie ducha
przybrania za syn??w, w kt??rym mo??emy
wo??a?:
(??)?

Ga
4,6n: ??Na dow??d tego, ??e jeste??cie synami B??g wys??a?? do serc
naszych Ducha Syna swego, kt??ry
wo??a: Abba
Ojcze!
(...)?

Wj
17,1-7: ??(??) lud nie mia?? wody do picia i
k????ci??
si? lud
z Moj??eszem (??)?

Duch
Przybrania za Syn??w, Duch ??wiadectwa, Duch Dziedzictwa Bo??ego jest
jak WODA albo jak ??r??d??o wody, kt??re gdy wytry??nie ?? nikt i
nic nie mo??e jej zatrzyma?; sama za?? pod???a gdzie chce i
wszystko odradza oraz o??ywia.

Zobaczy?
jak lud po wyj??ciu z pustyni Sin k??uci si? z Moj??eszem


Jaka??
i we mnie niewdzi?czno???. Prze??y??em te?? swoj? pustyni?, mo??e
by??o ich wiele. I cho? by??y trudy ?? nigdy nie zabrak??o mi
??rodk??w do ??ycia a dzisiaj mam si? nawet nieco lepiej. Mimo to,
musz? przyzna?, ??e jestem podobny do ??yd??w (??ydzi ?? w sensie
nacji religijnej) na pustyni: kusz? Boga swoim narzekaniem,
wystawiam cierpliwo??? Pana na pr??b?. Szczeg??lnie nosz? w sobie
z??o???, a nawet nienawi??? do moich przyw??dc??w, do rodzic??w,
nauczycieli, ksi???y, do pracodawc??w, do rz?dz?cych krajem?? I
do kogo tam jeszcze.


Cho?
prawda, ??e brakuje mi Wody Bo??ego Dzieci?ctwa, to prawd? jest ??
do kt??rej wci??? si? nie przyznaj? ?? ??e powodem tego jestem ja
sam, moje twarde jak ska??a serce a nie inni.


A
przecie?? Duch Dziedzictwa Bo??ego wci?? mieszka we mnie. Wi?cej!
Nie wyrzek?? si? mnie. Duch Przybrania za Syn??w odkrywa we mnie
?r??d??o Wody ??ywej. No c????, czasami uderza we mnie, jak Moj??esz
lask? w tward? ska???. I wo??a do Boga z mojej g???bi: Tato!
Tatusiu! I wo??a: Mamo! Mamusiu! Sam wo??a, jakby mnie chcia??
nauczy? tylko tego jednego, ??e mam pot???nych Rodzic??w. Jak sam
Chrystus uderzony grzechem na Krzy??u: Ojcze! Mamo! Z Jego boku
wytrysn???a Krew i Woda. I p??ynie. We mnie p??ynie. Jego ??ycie.
Jego o??ywczy Duch. Sam ??wiadczy we mnie o moim wybra??stwie. Dzi??.
Teraz i na zawsze. Bez ko??ca.
Dzie??
4/
DUCH CHRYSTUSA ?? R?KA

Dz
8,1-17: ??(??) Je??eli za?? kto
nie ma Ducha
Chrystusowego
, ten do Niego(do Chrystusa) nie
nale??y
.


(??)
A je??eli mieszka w was
Duch Tego, kt??ry
Jezusa wskrzesi?? z martwych, to Ten, co wskrzesi?? Chrystusa
z martwych przywr??ci do ??ycia wasze ??miertelne
cia??a moc? mieszkaj?cego w was
swojego
Ducha
.


(??)
Wtedy, wi?c
wk??adali [Aposto??owie] na nich
r?ce
, a oni otrzymywali Ducha ??wi?tego.?

Duch
Chrystusa, Dych Ojca jest jak R?KA, kt??ra zawsze czyni zgodnie z
poleceniem Serca i G??owy. Nale??y do Cia??a i przy Cie
le
utrzymuje tych, kt??rzy otwart? pust? d??o?? przyja??nie wyci?gaj?.

Chrystus
i Duch ??wi?ty s? jak Dwie R?ce Boga Ojca. A ka??da z Nich zawiera
siebie nawzajem jak d??o?? ze szkieletem i mi?sem naci?gni?tym
sk??r?, w kt??rych kr???y w ??y??ach ??yciodajna krew.


Zobaczy?
jak Piotr i Jan pokonuj? pieszo pustyni? i g??ry, by doj??? do
Samarii, gdzie znajduj? si? ludzie, kt??rzy uwierzyli w Chrystusa i
przyj?li chrzest w Jego Imi?, ale na nikogo nie zst?pi?? jeszcze
Duch ??wi?ty. Ujrze?, jak Aposto??owie modl? si?, nak??adaj?
r?ce i jak namacalnie dla wszystkich w spos??b widoczny i ewidentny
?? przychodzi Duch ??wi?ty.

Rozwa??y?,
jak konieczne do zbawienia jest Dar Ducha ??wi?tego, o kt??rym Pan
Jezus powiedzia??, ??e trzeba si? w Nim powt??rnie narodzi?. Nie
tylko z wody przez chrzest i wiar?, ale tak??e koniecznie z Ducha
??wi?tego przez bierzmowanie i mi??o???.


Zauwa??y?
te?? Szymona, kt??ry chcia?? kupi? za pieni?dze t? umiej?tno???
sprowadzania Ducha Chrystusa. Jak najpierw sprowadzi??a go do takiego
pragnienia z??o??? i nieuczciwe ??ycie jak po napomnieniu Piotra ??
skruszony prosi?? o modlitw? za siebie samego. I on wszed?? do R?ki
Bogu. I on wszed?? w Ramiona Bo??e przez skruch? ??al szczery.
Wyzby?? si? ch?ci manipulowania Bogiem, lecz podda?? si? jego
twardej zbawiennej R?ce.
Dzie??
6/
DUCH BOGA ?? PALEC
1Kor
6, 11b: ??Lecz zostali??cie
obmyci, u??wi?ceni
i usprawiedliwieni
w imi? Pana naszego
Jezusa Chrystusa i
przez Ducha Boga
naszego?

1Kor
7,37-40: ?(??)
A wydaje mi si?,
??e ja te?? mam Ducha Bo??ego?

2Kor
3,2-4: ??(??) Powszechnie o was wiadomo, ??e??cie listem
Chrystusowym dzi?ki naszemu pos??ugiwaniu,
listem
napisanym
nie atramentem, lecz Duchem
Boga ??ywego
; nie na kamiennych tablicach,
lecz na
??ywych tablicach serc(??)?

Wj
31,12nn: ??(??) Gdy sko??czy?? rozmawia? z Moj??eszem na g??rze
Synaj da?? mu
dwie tablice ??wiadectwa,
tablice kamienne,
napisane palcem Bo??ym?

Duch
Boga, Bo??y Duch, Duch Boga ??ywego podobny jest do PALCA, kt??ry
obmywa, u??wi?ca i usprawiedliwia oraz pisze w sercach w taki
spos??b, ??e tak skutecznie uzdalnia do tego, co poleca i nakazuje,
jakby sam od pocz?tku do ko??ca wszystko wykonywa?? oczekuj?c
jedynie czuwania i modlitwy, tj: ofiary duchowej, otwarto??ci na
??wi?to??? i gorliwego wo??ania tego?? Ducha ??yj?cego Boga do
zwalczania Z??ego ?? ocalaj?c od martwoty duszy i pot?pienie
wiecznego.

Nie
jest wa??na g??ra! Nie s? wa??ne tablice. Nawet Moj??esz nie jest
sam z siebie wa??ny! Wa??ny jest Duch Boga, Bo??y Palec, kt??ry pisze
po twardych tablicach ludzkich serc. I wtedy, gdy Duch Bo??y zapisze
ludzkie serce - cz??owiek naprawd? jest wa??ny. Tak zapisane serce
staje si? ikon? - ??wi?tym obrazem i podobie??stwem Boga, kt??ry
jest Duchem ??wi?tym. Wtedy wa??ne jest ludzkie serce, wa??ne s?
miejsca i czas tego zapisania.


??Palcem
pisane.? A jednak trwale i skutecznie. Jak??e musi by? ??agodne to
dotkni?cie Boga dla poddaj?cych si? pisaniu. Dla niekt??rych wr?cz
niezauwa??alne. I gdyby nie cudowne owoce dotykania Ducha Boga ??ywego
?? to gotowi zaprzeczy?! Jak??e straszne staje si? to Bo??e
pisanie dla zbuntowanych i zaprzeczaj?cych nawet dobrym owocom
dzia??ania Ducha Bo??ego??


Niedziela
jest miejscem i czasem ustalonym na dotykanie cz??owieka Bo??ym
Palcem.
??wi?tynia
jest takim miejscem. Sam
Cz??owiek
z dusz? i cia??em ?? w ka??dym miejscu i ka??dym czasie. Ja ??
??wi?tynia Boga, Jego nieustanne ??wi?towanie. Niedziela,
??wi?tynia, Cz??owiek ?? Bo??a Chwa??a, Jego ma??a rado???, Jego
odpoczniecie, ale wtedy gdy nie zostan? z??amane. Zbezczeszczenie
Niedzieli, ??wi?tyni lub Duszy i Cia??a, to Bo??e cierpienie, Jego
smutek i ??mier?.


Za
z??amanie szabatu przez najmniejsz? i niepotrzebn? prac? B??g
kaza?? zabi?! Zabi? natychmiast, jak odcina si? natychmiast nog?
lub r?k? zara??on? gangren?, by nie przenios??a si? na ca??e
cia??o. Bezczeszczenie Niedzieli, ??wi?tyni, Cz??owieka jest
wydaniem na siebie wyroku skazuj?cego. S? to bowiem znaki Bo??ej
?aski na ziemi. Dla oddaj?cych si? Bogu ?? znaki b??ogos??awie??stwa
wiecznego, dla upad??ych wiecznego przekle??stwa.

Dzie??
7/
DUCH CHWA?Y ?? OGIE??

1P
4,7bnn: ??(??) B??ogos??awieni [jeste??cie], je??eli z??orzecz?
wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem
Duch
chwa??y, Bo??y Duch na was spoczywa
(??)?

1Krl
18,30-40: ??(??) A w??wczas
spad?? ogie?? od
Pana i strawi??
??ertw? i
drwa oraz kamienie i mu??, jako te??
poch??on???
wod? z rowu.
Ca??y lud to ujrza?? i upad?? na
twarz
, a potem rzek??: ??Naprawd?
Jahwe jest Bogiem! Naprawd? Pan jest Bogiem!
??.


Eliasz
za?? im rozkaza??:
??Chwytajcie
prorok??w Baala!
Niech nikt z nich nie
ujdzie!
??. Zaraz wi?c ich schwytali. Eliasz
za?? sprowadzi?? ich o potoku Kiszon i
tam ich
wytraci??
?

Duch
Chwa??y, Duch Ubogich, Duch B??ogos??awie??stw podobny jest do OGNIA,
kt??ry trawi i poch??ania; oczyszcza i udoskonala ??wi?tych oraz
demaskuje i zabija fa??szywych prorok??w.Zobaczy?
siebie w nieustannym do??wiadczaniu cierpienia i przeciwno??ci, kt??re
kryj? si? na ka??dym kroku by zada? mi ??miertelny cios. Taki jest
w??a??nie zamys?? diab??a, kt??ry pos??uguje si? poddanymi sobie
rzeczami, zjawiskami i fa??szywymi prorokami: by wzbudzi? we mnie
zamieszanie, wprowadzi? mnie w b???d i pchn?? w leciwe ramiona
??mierci. Zabi? mnie! Najlepiej moimi w??asnymi r?kami, wyborami i
pastwi? si? na de mn? na wieki. Oto pod??y plan Z??ego. A jednak
kochaj?cym Boga Chwa??y nawet upadki s??u??? do zbawienia.


Ujrze?
siebie wyczerpanego i odartego z godno??ci, jako ??ertw? i drwa
gotowe na spalenie, jako kamie?? i mu?? nadaj?cy si? na wyrzucenie,
jako rozlan? wod? nikomu nie potrzebn? i bezsiln?, kt??re to
rzeczy w jednej chwili trawi i poch??ania Duch Chwa??y jak dzieje si?
to w jednej chwili na s??owo modlitwy proroka Eliasza. Zobaczy? jak
dla Boga nie ma nic niemo??liwego. Duch Chrystusa jest ??wi?ty! On
jest bowiem prawdziwym. On naprawd? jest Bogiem!


Zobaczy?
jak pokora i cicho??? przywo??uje Ducha Ubogich. Jak ub??stwo ?? to
materialne, samotno??? i opuszczenie przez ludzi oraz t?sknota za
Bogiem Prawdziwym ka??e spada? Duchowi ??wi?temu z nieba jak Ogie??.


Zobaczy?
Ducha Chwa??y, kt??ry jak Ogie?? demaskuje Ba??wochwalc??w
k??aniaj?cym si? bo??kom dla marno??ci tego ??wiata i fa??szywych
prorok??w szerz?cych b???dy, kalecz?cych swoje dusze i cia??a
przez wsp????-??ycie z szatanem-jak ich chwyta, wi???e i wytraca.
Uzna?, ??e to rzeczywista prawda. Tak w??a??nie jest! Mimo pozornego
panowania ludzi na s??u??bie w??adcy tego ??wiata ?? ich kr?tactwa
i k??amstwo staj? si? jawne. To przegrani zwyci?zcy tego czasu,
kt??ry si? ko??czy i ju?? nigdy nie wr??ci.


Jak
Dobry jest Pan! Jezus ?? Dobry Pasterz karmi?cy nas Wod? ??ycia i
Ogniem Mi??o??ci, Duchem ??wi?tym! Bogu w Tr??jcy Jedynemu chwa??a,
cze??? i uwielbienie! Wraz z Tr??jc? Przenaj??wi?tsz? niech
b?dzie pochwalona Naj??wi?tsza Maryja Panna. Amen, amen, alleluja!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka