facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 3

Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie IIIPROWADZ?CY O. MAREK SKIBA OMI

TYDZIE?? III
??JEZUS ??
JEDYNYM ZBAWICIELEM?.


Pewno???.Tylko Jezus mo??e mi pom??c!Mi??o??? Boga wyra??aj?ca si? w stworzeniu ?? to
konkret. To, ??e jestem grzesznikiem zas??uguj?cym na ??mier? ??
to oczywiste. W??a??nie to sobie u??wiadamiam i prze??ywam. Tydzie??
trzeci, to osobiste zaprzyja??nienie si? z Osob? Jezusa Chrystusa i
publiczne wyznanie Jezusa, jako mojego Pana i mojego
Zbawiciela.
Tylko Jezus mo??e mi pom??c. Nikt inny. Nikt!Prosi? o ??ask? uwielbiana Pana Boga w swojej
n?dzy
, a nawet o radowanie si? z tego, ??e inni widz?c
moj? n?dz? ?? pogardzaj? mn?
. Doj??? do tego, by uwielbia?
Boga w tym, co nam ludzie
nies??usznie przypisuj? albo
dostrzegaj?c w nas prawdziwe dobro ?? czyni? z tego zarzut i
oskar??enie
przeciw nam. Jednym s??owem uwielbia? Boga za
wszystko, co mi??osierny B??g czyni (dopuszcza) w moim ??yciu, gdy??
wszystko to s??u??y mojemu zbawieniu. Moj? jedyn? rado??ci? niech
si? stanie JEZUS. Niech si? tak stanie. Amen!


Dzie??
1/ Sakrament Chrztu i Dar M?dro??ci


Mk 16.16: ??Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b?dzie
zbawiony; a kto nie uwierzy, b?dzie pot?piony?Dar M?dro??ci
?? to nadprzyrodzone
usposobienie umys??u,
kt??re nak??ania cz??owieka do cenienia jedynie Boga i do
rozkoszowania si? nim i tym, co w jaki b?d?? spos??b odnosi si? do
chwa??y Bo??ej (posmak wiedzy albo wiedza, kt??ra smakuje umys??).Wspominaj?c sw??j w??asny chrzest (kt??rego raczej nie
pami?tam...) zobaczy? siebie na r?kach Maryi ?? w miejsce ma??ego
Jezuska ?? jak ofiarowuje mnie w ??wi?tyni, by mnie przedstawi?
Bogu. Zobaczy?, jak Niepokalana Matka Bo??a staje si? moj? Matk?
w chwili chrztu. Jak ju?? wtedy przyj???a mnie za swoje dzieci? i
nigdy si? z tego zobowi?zania nie wycofa??a. Jak wiele kosztowa??o
Maryj? moje ??ycie. Nie tylko Jezus zap??aci?? za mnie, ale tak??e
Maryja. Jej Serce zosta??o przebite z b??lu z powodu moich grzech??w,
ale Ona jak sam Chrystus Pan przyj???a mnie i wci??? przyjmuje z
mi??o??ci?. Sta??a si? jak B??g. Odpowiedzia??a do ko??ca na Jego
mi??o???. Zjednoczy??a si? z Panem Bogiem i ju?? zawsze chce tego,
czego chce B??g.Rozwa??y?, jak cudownie chwali??em Pana ?? dla Niego
Samego ?? w chwili chrztu ??wi?tego. Jak wtedy by??em
najm?drzejszy. Jak wtedy w spos??b czysty ceni??em jedynie Pana, jak
si? Nim rozkoszowa??em, jak blisko??? Maryi pomaga??a mi, bym
oddawa?? Bogu chwa??? ca??ym sob?,Chcie? powr??ci? do Bo??ego Dzieci?ctwa. Wybra?
Jezusa z Jego ??yciem i ??mierci?. ??wiadomie, z w??asnego wyboru
umrze? dla grzechu. ??y? ??yciem Bo??ym przez wiar? i mi??o???.
Nawraca? si? (siebie!) przez odnawianie umys??u. Uwielbi? Boga w
Tr??jcy Jedynego przez Jezusa Chrystusa, w kt??rym sta??o si? nam
zbawienie. Jezus! Jak s??odkie jest to Imi?. Wypowiada? Je jak
Maryja. Z Maryj? kontemplowa? Oblicze Pana. Zobaczy? w Nim odbicie
siebie. Moje zbawienie w Jezusie. Tylko w Jezusie jest moje
zbawienie. Jezus - m??j Pan. M??j Zbawiciel


Dzie??
2/ Sakrament Bierzmowania i Dar Rozumu

Dz 2, 1-4 ??... I wszyscy zostali nape??nieni Duchem
??wi?tym, i zacz?li m??wi? obcymi j?zykami, tak jak im Duch
pozwala?? m??wi??Dar Rozumu ??
to jakby instynktowny
os?d duszy
(my??l i pragnienie) w ??wietle wiary, zgodny z os?dem samego Boga
(z Jego my??l? i Jego pragnieniem), z os?dem Chrystusa,
Naj??wi?tszej Maryi Panny oraz ??wi?tych.Wspominaj?c swoje bierzmowanie, kt??re mia??o mnie
uczyni? m???nym i odwa??nym wyznawc? Chrystusa oraz obro??c?
prawdziwej wiary ?? kt??ra jako jedyna daje ??ycie wieczne ??
zobaczy? siebie w Wieczerniku po??r??d Aposto????w z Maryj?, jak
oczekuj? w g???bokim wewn?trznym milczeniu na Dar Ducha ??wi?tego.
Uzna? wielk? wiedz? i do??wiadczenie Aposto????w, a tak??e
wyj?tkow? znajomo??? my??li i pragnie?? Bo??ych przez Maryj?.
Wszyscy byli tak bardzo u??wi?ceni, a jednak nie rzucili si? w wir
dzia??ania ??dla Boga?, lecz ??tracili czas? pozostaj?c razem,
w jednym miejscu na modlitwie, by B??g co?? uczyni?? ?? dla
Cz??owieka?. Nie jest wa??ne: co ja czyni? dla Boga. Wa??ne jest:
co B??g czyni dla mnie! To B??g czyni cz??owieka odwa??nym
ewangelizatorem. Moim zadaniem jest trwa? na modlitwie w jedno??ci z
Jezusem ukrzy??owanym i zmartwychwsta??ym, a wniebowzi?tym, w
jedno??ci z Maryj? Niepokalan? i ze ??wi?tymi.Zobaczy? jak tamto wydarzenie z Wieczernika udzieli??o
si? w czasie mojego bierzmowania, jak wci??? promieniuje na ka??d?
chwil? mojego ??ycia.Zobaczy?, jak tak??e ka??da moja modlitwa zanoszona
zgodnie z my??l? i pragnieniem Bo??ym jest zbierana przez Anio????w
i zanoszona przed Bo??y Tron. Jak nic si? nie marnuje. Zobaczy?
swoje wn?trze jak kwitn?cy ogr??d ?? kiedy jest pod natchnieniem
Ducha ??wi?tego. Jak nic wspanialszego nie mo??e mnie spotka? od
bycia jedno z Bogiem przez my??lenie i pragnienie tego, czego chce
Pan.Zobaczy? te?? jak liczne ??ale wypowiadaj? ludzie na
??o??u ??mierci i jak nikt ?? spo??r??d miliard??w ?? nie znajduje
si? kto ??a??owa??by, ??e si? pomodli??. Zobaczy? jeszcze
wsp????czesny ??wiat, jak przez swoje p??ytkie i kr??tkie uciechy
odwraca si? od Boga i jak Pan B??g wci??? ch?tnie posy??a swoj?
Osobow? Mi??o??? wsz?dzie tam gdzie ludzie trwaj? na modlitwie w
jedno??ci z Maryj?, w prawdziwym Ko??ciele Chrystusa zbudowanym na
fundamencie wiary Aposto????w.Us??ysze? g??os Jezusa m??wi?cego do mnie z trosk?,
jak do przyjaciela: ??Czy Syn Cz??owieczy znajdzie wiar? na ziemi
gdy powt??rnie przyjdzie??. Odgadn?? Bo??e pragnienie wzgl?dem
siebie i chcie? je spe??ni? ca??ym sercem, by pocieszy?
Naj??wi?tsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Te Serca zabite
i wci??? cierpi?ce dla mnie, abym ja mia?? ??ycie w sobie. Abym
zna?? i kocha?? jedynego i prawdziwego Boga, kt??rego objawia Jezus
Chrystus. M??j Pan i m??j Zbawiciel.


Dzie??
3/ Sakrament Eucharystii i Dar Rady

J 13,1-11: ??...I zacz??? umywa? uczniom nogi i
ociera? prze??cierad??em, kt??rym by?? przepasany...?Dar Rady ??
to
intuicja duszy,
kt??ra na poczekaniu, tj. w spos??b pewny, szybko i prostolinijnie, a
przede wszystkim s??usznie i nieomylnie ?? rozr????nia, co ma m??wi?
i czyni? w ka??dej okoliczno??ci; jednocze??nie odrzucaj?c to, co
z??e i niedok??adne.Wspominaj?c z dzi?kczynienie swoj? w??asna Pierwsz?
Komuni? ??wi?t? zobaczy? si? po??r??d Dwunastu Aposto????w ?? z
kt??rych jeden okaza?? si? niegodnym ?? jak Pan nasz Jezus Chrystus
przed podaniem Swojego Prawdziwego Cia??a w Eucharystii, najpierw
umywa wszystkim nogi, t? cz???? cia??a najbardziej przyziemn?,
dotykaj?c? ziemi, najbrudniejsz?. Zobaczy? mi??o??? Jezusa,
kt??ry pochyla si? nad ka??dym nie wy???czaj?c Judasza syna
Szymona. Zobaczy? b??l Pana, kt??ry znaj?c przysz??o??? wie o
swoim zdrajcy wszystko. Jak ta wszechwiedza nie przeszkadza Jego
mi??o??ci ??do ko??ca?. Jak nic nie mo??na zarzuci? Synowi
Bo??emu, kt??ry wykona?? wszystko dobrze i dok??adnie.Uwielbia? Boga za
Dar Eucharystii ?? tego Sakramentu Naj??wi?tszego ?? kt??ry nie
tylko przypomina o niewyczerpanej mi??o??ci do mnie, ale tak??e
uobecnia t?
Mi??o???, kt??r? jest sam B??g we w??asnej Osobie po to, bym si?
Bogiem karmi?? i na??ladowa?? Syna Bo??ego. Uzna? Eucharysti? za
wspania??y dar zbawienia dla wszystkich i zobaczy? na przyk??adzie
aposto??a, kt??ry sta?? si? zdrajc? i demonem ?? przez k??amstwo i
z??? wol? ?? ??e dla niekt??rych ta najwi?ksza mi??o??? Bo??a
sta??a si? powodem odpadni?cia na wieki.Zobaczy? bezu??yteczno??? nawet cz?stej Komunii
??wi?tej u tych, kt??rzy nie na??laduj? Jezusa w Jego uni??eniu do
ko??ca, kt??rych s??owa i czyny ??wiadcz?, i?? wszed?? w nich szatan
mimo zachowywanych pozor??w. Zobaczy? jak nic nie pomaga cz??owiekowi
do zbawienia: ani urz?d, ani uczono???, ani s??awa, ani pieni?dze,
czy w??adza, a jedynie mi??o??? na wz??r Jezusa Chrystusa.Radowa? si? z noszenia Jezusa w sobie, z bycia Jego
Monstrancj?, jakby szk??em przez kt??re Pan posy??a swoje promienie
na ??wiat. Tak??e na tych, kt??rzy wydaj? si? straceni. By? jak
Chrystus Pan ?? umi??owa? do ko??ca, po najwi?ksze uni??enie, z
mi??o??ci do Mi??o??ci. Aby Mi??o??? by??a kochana!


Dzie??
4/ Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Dar M?stwaJ 20,19-2,3: ??... Po tych s??owach tchn??? na nich
i powiedzia?? im: grzechy, s? im odpuszczone, a kt??rym zatrzymacie, s? im
zatrzymane>?.Dar M?stwa ??
polega na nadprzyrodzonym
usposobieniu duszy
do znoszenia najtrudniejszych do??wiadcze?? i do podejmowania
najwi?kszych rzeczy z mi??o??ci ku Bogu pod dzia??aniem Ducha
??wi?tego.Ujrze? siebie przed kratkami konfesjona??u i wspomnie?
swoje pe??ne napi?cia uczucia w oczekiwaniu na spotkanie z Bo??ym
Mi??osierdziem. Wpatrze? si? jednocze??nie w Jezusa, kt??ry w
pierwsz? niedziel? po zmartwychwstaniu ukazuje wyl?k??ym Aposto??om
Swoje Rany w Uwielbionym Ciele. Widzie? jak B??g zna moje dr??enie i
jak wielki b??l sprawiam mojemu najlepszemu Przyjacielowi ??
Jezusowi, kt??ry ma dla mnie tylko mi??o??? ?? kiedy nie ufam Jego
dobroci. Zobaczy? wsp????czucie Zbawiciela z powodu s??usznego
dr??enia grzesznika, a tak??e z powodu nieuzasadnionego
parali??uj?cego l?ku, kt??ry ogranicza Bo??e Mi??osierdzie. Jak
wszechmog?cy B??g nic nie mo??e uczyni? wobec niech?ci,
przewrotno??ci czy nieufno??ci cz??owieka.Jak cenny i bezcenny jest dar spowiedzi szczerej i
ufnej, i jak konieczny jest do spotkania z Bo??ym Mi??osierdziem dar
m?stwa, kt??ry pozwala pokona? siebie samego ?? nie z pychy, ale
przez pokorne pos??usze??stwo Bo??emu S??owu. Uzna? zdecydowanie, ??e
wszelk? niech?? do spowiedzi usznej tak naprawd? powodowana jest
PYCH? szata??sk?, kt??r? cz??owiek w siebie wch??on???, a nie
jakimikolwiek innymi wzgl?dami, kt??re si? k??amliwie podaje.Pozosta? w gronie
Aposto????w, w Wieczerniku i rozwa??a?, i uwielbia? Boga za cenny
dar Tchnienia Jezusa, kt??rym ustanowi?? sakrament Mi??osierdzia
Bo??ego udzielany przez sakramentaln? spowied?? uszn? u kap??ana z
wa??nymi ??wi?ceniami pozostaj?cego w pe??nej ???czno??ci z
Ko??cio??em
Rzymsko-Katolickim,
czyli w jedno??ci z ca??? doktryn? wiary, z pos??usze??stwem
Papie??owi.


Dzie??
5/ Sakrament Namaszczenia Chorych i dar Umiej?tno??ci

Jk 5, 13-15: ??... Choruje kto?? w??r??d was? Niech
sprowadzi kap??an??w Ko??cio??a, by si? modlili nad nim i nama??cili
go olejem w imi? Pana...?Dar umiej?tno??ci
?? jest nadprzyrodzonym
usposobieniem umys??u,
kt??re pozwala mu uchwyci? i przenikn?? w cudowny spos??b i jakby
intuicyjnie niekt??re aspekty wiary, albo po prostu g???boki sens
zawarty w s??owach Chrystusa Pana lub natchnionych przez Ducha
??wi?tego.Dzi?kuj?c Panu Bogu za nieco zaniedbany sakrament
namaszczenia chorych, kt??ry umacnia wiar?, przywraca zdrowie,
odpuszcza grzechy i przygotowuje na spotkanie z Panem w drodze do
wieczno??ci ?? zobaczy? siebie w chorobie albo w jakimkolwiek innym
nieszcz???ciu czy to w osobie paralityka albo kobiety cierpi?cej na
krwotok lub te?? jako zmar???, do kt??rej przychodzi Jezus w osobie
Kap??ana i odpuszcza wszystkie moje grzechy, uzdrawia mnie. Zobaczy?
jak Chrystus Pan chodzi po ziemi w osobach Kap??an??w mimo ich
niegodno??ci i jak skutecznie wci??? udziela swojej ??aski przez ich
sakramentaln? pos??ug?.Rozwa??y? dobro? Jezusa, kt??ry gdy tylko przychodzi
?? zawsze ch?tnie i skutecznie oczyszcza i uzdrawia. Jak sama
Jego-Pana obecno??? koj?co wp??ywa na wszystkich ludzi dobrej woli
i jak pozostaj? w b??lach z??o??ci i nienawi??ci wszyscy ob??udni,
kt??rzy znajduj? upodobanie w nieustannym sprzeciwie i buntowaniu
si? wobec praw Bo??ych, czyli wobec samego Boga. Zobaczy? jak ka??dy
mo??e wzi?? tyle, ile chce. Tyle, na ile wierzy, ??e Pan nie ma
miary w dawaniu. Jest niepoj?cie hojny. Do ko??ca!Widzie? siebie w paralityku. Jak sam nic nie mog? i
pomagaj? mi nawet obcy je??eli nie mam ju?? rodziny czy przyjaci????.
Wci??? s? bowiem ludzie dobrej woli, czyni?cy dobro
bezinteresowne, a nie na pokaz ?? dla ludzkiego oka, dla pr????nej
chwa??y. I ujrze? rado??? zbli??enia si? do Jezusa o w??asnych
si??ach na Jego uzdrawiaj?cy dotyk, s??owo, spojrzenie pe??ne
mi??o??ci.Zobaczy? siebie w kobiecie cierpi?cej na krwotok,
kt??ra wszystko wyda??a na lekarzy, a nic jej nie pomog??o. Jak to i
dzi?? ci, kt??rzy mog? i powinni pom??c ?? milcz?, odwracaj? si?,
a nawet szydz? z mojej biedy, co pomna??a i tak ju?? wielki b??l.
Jak owa kobieta ukradkiem, ale wr?cz desperacko dotyka si? jeszcze
Jezusa, gdy wszyscy zawiedli i doznaje cudownego uzdrowienia. I jej
??zy szcz???cia ?? z uzyskanego zdrowia, ale bardziej z odrodzonej
nadziei, ??e jest B??g, jest Pan, jest Zbawiciel.Zobaczy? te?? siebie ,jakby martwym albo co??, co
umar??o we mnie z mojej winy lub cho?by z mojego zaniedbania. Co??,
co sta??o si? powodem mojego nieustannego smutku, a nawet powodem
drwiny z??o??liwych. I rado??? Jezusa, kt??ry si? mnie nie brzydzi,
kt??ry trzyma mnie za r?k? i wo??a mnie po imieniu. Zna moje imi?
i wypowiada je z mi??o??ci? jak tylko potrafi B??g. O tak, us??ysze?
swoje imi? w ??wi?tych ustach Pana! Ju?? samo to wystarczy??oby,
aby trwa? w szcz???ciu na wieki. A jednak, to wci??? tylko
namiastka tego, co czeka mnie w niebie. M??j Pan, m??j Zbawiciel.
Jezus, Jezus, Jezus...


Dzie??
6/ Sakrament Kap??a??stwa i Dar Pobo??no??ci


J
17,1nn:
??...
A to jest ??ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, oraz Tego, kt??rego pos??a??e??, Jezusa Chrystusa...?


Dar
Pobo??no??ci

?? polega na nadprzyrodzonym
usposobieniu
duszy
,
kt??re nak??ania j? pod dzia??aniem Ducha ??wi?tego, aby zachowa??a
si? w stosunku do Boga jak dziecko bardzo kochaj?ce swego ojca, o
kt??rym wie, ??e je ogromnie kocha i mi??uje.Wspomnie? z wdzi?czno??ci? wszystkich Kap??an??w,
kt??rzy mi pos??ugiwali i zobaczy? jak ka??dy z nich wi??d??
normalnie ??ycie jak ka??dy cz??owiek na ziemi. Jak B??g pos??a??
swoje S??owo do ich serc i jak ka??dy da?? osobi??cie odpowied??
swojemu Panu. Jak zostawili wiele mo??liwo??ci, jakie sta??y przed
nimi otworem gdyby wybrali ??wiat. Jak wiele ka??dego kosztowa??o,
aby uko??czy? trudne studia, a potem wci??? nowe wyzwania i nowe
coraz trudniejsze sytuacje. Zobaczy?, jak id?c coraz dalej musz?
si? bardziej stara?, aby pokonywa? poczucie pustki i
niezrozumienia wok???? siebie, a tak??e jak nie s? wolni od
rodz?cych si? podchwytliwych diabelskich w?tpliwo??ci w sobie
samych. I dalej ?? jak wielki dramat prze??ywaj? ci, kt??rzy
zawracaj? z obranej drogi z r????nych przyczyn.Postawi? si? w obecno??ci Najwy??szego i Prawdziwego
Kap??ana ?? Jezusa Chrystusa, kt??ry wci??? modli si? do Ojca ze
wzniesionymi wysoko r?koma za uczni??w wszystkich czas??w i za
wszystkich wiernych, kt??rzy tak??e maj? udzia?? w powszechnym,
czyli Katolickim Kap??a??stwie Chrystusa. Co m??wi mi Duch? Jakie
s??owa wk??ada mi do serca? On, kt??ry tak bardzo pragnie jedno??ci...


Dzie??
7/ Sakrament Ma????e??stwa i Dar Boja??ni Bo??ej


Mk
10,1-12:
??...
A tak ju?? nie s? dwoje, lecz jedno cia??o. Co wi?c B??g z???czy??,
tego cz??owiek niech nie rozdziela!?


Dar
Boja??ni Bo??ej

?? to
wewn?trzne
usposobienie duszy
,
kt??re sprawia, ??e pod dzia??aniem Ducha ??wi?tego odczuwa ona
jakby instynktownie, wraz z wielkim szacunkiem dla Bo??ego Majestatu
i bezgranicznym upodobaniem w jego ojcowskiej dobroci ??ywy wstr?t i
odraz? do wszystkiego, co mog??oby obra??a? tak dobrego,
mi??osiernego i mi??o??ci godnego Ojca.Dzi?kuj?c za sakrament ma????e??stwa ?? wzgardzi?
wszelkimi propozycjami zwi?zk??w proponowane jako alternatywne,
jakimi s? zwi?zki wbrew naturze. Widzie? trud Jezusa, jak pokonuje
pieszo, w upale du??e odleg??o??ci, by nie??? S??owo Dobrej Nowiny.
Uzna? niepor??wnanie wi?ksz? prac? Pana wobec tego, co ofiaruj?
ja.Zobaczy?, jak faryzeusze nie maj? lito??ci nad Dobrym
Pasterzem. Jak k?saj? Pana fa??szywymi pytaniami i pod??ymi
u??mieszkami, a nade wszystko twardo??ci? serc. Spojrze? na Jezusa
i zobaczy? Jego dobre, poranione Serce, Jego skrywany b??l z powodu
przykrej prawdy, ??e ludzkie serca s? twardsze od ska??y. R??wnie
wielk? bole??ci? Pana s? rozpadaj?ce si? ma????e??stwa. Wygas??a
mi??o??? ma????onk??w, brak matczynej i ojcowskiej troski o dzieci,
kt??re ju?? jako m??odociani staj? si? zepsuci i dzicy jak
niebezpieczne zwierz?ta, kt??re zabijaj? swoich rodzic??w.I zobaczy?, jak Jezus odpoczywa przebywaj?c ze swoimi
Aposto??ami gdzie panuje mi??o??? i zrozumienie. Zobaczy? jak mimo
r????nic z mi??o??ci do Zbawiciela wci??? szukaj? pojednania i
wzrasta ich za??y??o??? (opr??cz Judasza). Maj? dobr? wol? i s?
wolni od z??ych nawyk??w. Podobnie Pan znajduje w rodzinach
kochaj?cych si? i przebaczaj?cych sobie. Zobaczy? jak te same
tematy, ale w innych ??rodowiskach prze??ywane s? ca??kiem inaczej.
Pozosta? w blisko??ci Pana. Pyta?, co niezrozumia??e i s??ucha?
wyja??nie?? Jezusa.

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka