facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 2

Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie II
PROWADZ?CY O. MAREK SKIBA OMITemat spotkania: ??Z?O??? GRZECHU?. Prawda.

Sam z siebie jestem niczym = jestem grzesznikiem.


Cz???? 1:


Cz???? 2:Prosi? o ??ask? poznania z??o??ci grzechu (prawdy o nim) oraz o uwolnienie od przywi?zania cho?by do pozoru grzechu, od nieuporz?dkowanych przywi?za?? oraz od rozprosze?? na modlitwie. Zap??at? bowiem za grzech jest ??mier?. Wyzby? si? l?ku i z??o??ci oraz nieufno??ci wzgl?dem Pana Boga. Do??wiadczy? tej prawdy, ??e w Chrystusie jestem zbawiony. Szatan, grzech i ??mier? zosta??y pokonane przez m?k?, ??mier? i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jestem kochanym grzesznikiem.
Medytacja 1

J 13, 21-30 ??... wszed?? w niego szatan...?

Starodawny w???, zwany diab??em (diablos=ten kt??ry dzieli), szatanem (przeciwnikiem Boga i zbawienia ludzi) ?? jest g????wnym sprawc? grzechu. Jednak??e ka??dy cz??owiek sam odpowiada za sw??j grzech. Tak??e wtedy, gdy pozwoli?? si? z wolnej woli op?ta? diab??u.

Rozwa??y? dobro? Jezusa wobec Aposto????w, szczeg??lnie wobec Judasza, kt??remu Pan okazywa?? tyle cierpliwo??ci, a na koniec umy?? mu z pokor? nogi tak, jak i pozosta??ym Aposto??om. Zobaczy? niepoj?t? niewdzi?czno??? Judasza, kt??ry dla marnych srebrnik??w czy te?? z zawi??ci staje si? zdrajc? Zbawiciela. Rozwa??y? ze szczer? skruch? i pragnieniem zdecydowanego odwr??cenia si? od grzechu ?? jak to brak pracy nad sob?, oboj?tno??? i lenistwo duchowe niechybnie prowadz? mnie do zdrady Boga i pot?pienia siebie samego, o ile si? nie nawr??c?!Medytacja 2

J 18, 1-11 ??... doby?? go, uderzy?? s??ug? arcykap??ana i odci??? mu prawe ucho ...?

Zobaczy? godno???, pewno??? i zdecydowanie Zbawiciela, kt??ry tchnieniem swego S??owa powala uzbrojonych oprawc??w. Zobaczy? panowanie Pana Jezusa w ka??dej chwili tej dramatycznej sytuacji; tak??e wtedy gdy poddaje si? woli grzesznik??w.

Zobaczy? wystraszon? karykatur? cz??owiecze??stwa Judasza, kt??ry wskazuje na Zbawiciela po??r??d ciemno??ci, by wyda? Pana - ob??udnym gestem ?? na ??mier?. Rozwa??y? za??lepienie oprawc??w, kt??rych Mesjasz powala dla opami?tania, ale oni z tego nie korzystaj?.

Rozpozna?, jak niepoj?ta jest z??o??? grzechu je??eli prowadzi do takiego szale??stwa, by zabi? Syna Bo??ego i Syna Cz??owieczego. Jak godny najwi?kszej pogardy jest grzech skoro nastaje na niesko??czon? dobro? Boga.

Rozwa??y? wreszcie na przyk??adzie Piotra, jak grzech zwodzi mnie, bym za??atwia?? nawet Bo??e sprawy po swojemu. Jak z??o??? i l?k mieszkaj?ce we mnie ?? niechybnie prowadz? mnie do zdrady Pana Jezusa, je??eli nie zostan? zast?pione ?? natychmiast ?? mi??o??ci? i ufno??ci? Panu Bogu.
Medytacja 3

J 18, 12-27 ??Nie jestem?

B??g jest tym, kt??ry jest. Ja jestem tym, kt??ry jest o tyle, o ile zale??? od Boga. O ile m??wi?: oto jestem, po??lij mnie. O ile przyznaj? si? do Jezusa Chrystusa.

Grzechem jest nie wierzy? w Jezusa, w Jego Imi?. Grzechem po??a??owania jest: wierz?c w Pana ?? nie przyznawa? si? do swojego Zbawiciela.

Rozwa??y?, jak spe??nia si? nieodwo??alnie ka??de S??owo Bo??e. Jak B??g wszystko wie, a jednak nie bez znaczenia jest moja decyzja i ponawiane wybory. Od ??Tak? lub ??Nie? Panu Bogu ?? zale??y wszystko, tj. ca??e moje ??ycie. Obecne i przysz??e.

Rozwa??y?, jak nie ma grzechu, kt??rego B??g w dobroci swojej nie odpu??ci??by ??a??uj?cemu. Zobaczy? Jezusa, jak otoczony zgraj? ?? On, Prawda, mimo oplwania i bicia nie odpowiada ani razu grzechem, cho? nie milczy.
Medytacja 4

J 18, 33nn ??C???? to jest prawda??

Rozwa??y?, jak Pan nasz Jezus b?d?c Kr??lem pragnie doj??? do tego, by cz??owiek odkry?? i przekona?? si? czy te?? jego wola sk??ania si? ku dobremu, czy te?? ku z??emu, tj. do ??wi?to??ci i zbawienia czy ku grzechowi i pot?pieniu.

Zobaczy? jak wykszta??cony jest Pi??at, rzymski dow??dca. Uzna? jego obiektywizm s?du, a jednocze??nie interesowno??? z powodu l?ku o stanowisko, o opini?.

Zobaczy? Jezusa, na kt??rego ??ydzi ju?? wydali wyrok ??mierci ?? jak stoi milcz?co. A cho? jest sponiewierany, swoim spokojem wydaje si? s?dzi? oprawc??w, jak prawdziwy Kr??l.

Kontemplowa? Jezusa ?? Prawd?, kt??ry sam jest odpowiedzi? na wszystkie pytania i rozwi?zaniem wszelkich problem??w.

Bole? nad haniebn? zamian?, kt??ra uwalnia zbrodniarza, a skazuje Niewinnego. Zbada? swoje najg???bsze pragnienia oraz motywy swojej modlitwy, tj. dialogu z Bogiem, na dnie swojego jestestwa.
Medytacja 5

J 19, 1-16a ??Oto Cz??owiek?

Rozwa??y?, jak nienasycony krwi Sprawiedliwego jest grzech t??umu. Jak nigdy nie spocznie, by prowadzi? do ??mierci. Jak ludzie ogarni?ci grzechem staj? si? nieludzcy, dzicy, gorsi od dzikich zwierz?t. Jak staj? si? ??lepi i g??usi. Taki jest t??um. Prawo bycia t??umem, a nie sob?.

Rozwa??y?, jak tak??e pozornie ma??e kompromisy, ch?? przypodobania si? ludziom ?? mog? prowadzi? do u??miercenia Sprawiedliwego. Zauwa??y?, jak Pi??at mi?knie w rozmowie ze Zbawicielem, ale kiedy tylko wyjdzie przed t??um ?? zn??w staje si? twardy i nieprzejednany.

Kontemplowa? Pana Jezusa, kt??ry m??wi coraz mniej nie znajduj?c dobrej woli rozm??wc??w; kt??ry jednak potwierdza, ??e B??g panuje nad wszystkim i nad wszystkimi. Zna przysz??o???.

Rozwa??y?, jak nierealne i bajeczne s? s??owa Jezusa dla opanowanych przez grzech i jak??e ??yciodajne i realne dla ka??dego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa.
Medytacja 6

J 19, 16b-27 ??Oto Matka twoja?

Zobaczy? ogrom cierpie?? Pana: pojmanie, s?d noc?, poni??enia, bicie, szydzenie, biczowanie, nies??uszne skazanie, droga krzy??owa i wreszcie ??mier? na Krzy??u. Niewinny B??g-Cz??owiek, Dawca ??ycia-Odkupiciel, zabity w cz??owiecze??stwie przez swoje stworzenie, przez swoj? w??asno???! To stan ludzko??ci, kt??ra dosz??a do skraju przepa??ci. Jednak Syn Bo??y ?? Druga Osoba Boska ?? odkupuje grzech. Zbawia ka??dego kto wierzy. A jest to z ??aski.

Zobaczy? ogrom b??lu Maryi. Jak cierpi z powodu Bogob??jstwa, z powodu utraty Syna swojego ?ona, z powodu nowego powo??ania, by by? Matk? pokolenia grzesznik??w-morderc??w Jej ukochanego Jezusa.

Zobaczy?, jak Jezus i Maryja bardzo cierpi?c nie ??ywi? urazy do nikogo. Rozwa??y?, ??e bardziej od tej okrutnej m?ki boli ich brak ufno??ci w niesko??czone Bo??e Mi??osierdzie, co czyni tak wielk? ofiar? daremn? ...Medytacja 7

J 19, 28-37 ??Pragn??

Rozwa??y?, jak wa??nym i pot???nym znakiem zbawienia jest Krzy?? ??wi?ty. Jak wielk? cen? ma cierpienie w zjednoczeniu z Panem Jezusem, gdy?? wci??? dope??niamy braki udr?k Cia??a Chrystusowego, kt??rym jest Ko??ci????..

Odkry? tajemnic? spowiedzi ??wi?tej i Eucharystii, a wcze??niej chrztu ??wi?tego. To jakby ??Nowe Stworzenie?, nowy ??wiat, wyzwolony z grzechu, ??mierci i szatana. Zobaczy? jak wszystkie proroctwa Pisma ??wi?tego wskazywa??y na Zbawiciela ?? Jezusa Chrystusa.

Zobaczy?, jak pot???na jest mi??o??? i wierny jest Pan B??g samemu sobie mimo ??e tak wiele to Boga kosztuje.

Zobaczy?, jak raduje si? mn? kiedy odkrywam Prawd? i wchodz? w Jego pragnienie: by wszyscy byli zbawieni.
(Uwaga: jedn? medytacj? rozwa??a? przez 4 dni)

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka