facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 1

Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie IPROWADZ?CY O. MAREK SKIBA OMITemat spotkania: Mi??o??? Bo??a. Sens.

B??g kocha mnie za darmo.

Medytacja 1 - Rdz 1, 1-5 : ??WIAT?O???

Jaka cenna jest ??wiat??o???! O ile?? trudniejsze i bardziej smutne by??oby ??ycie ludzkie na ziemi, gdyby panowa??a nieustanna ciemno???.

Rozwa??y?: jak cenne jest ludzkie oko, kt??re widzi i zapami?tuje. Widzi wszystko, gdzie spojrzy i zapami?tuje tak dobro, jak i z??o. Trwale je koduje. Oko ludzkie jest ??wiat??o??ci? cz??owieka. Czy jednak moje oko jest ??wiat??o??ci? we mnie?

MODLITWA: Ojcze! Co znaczy: mie? ??wiat??o??? wewn?trzn??Medytacja 2 - Rdz 1, 6-8 : NIEBO

B??g stworzy?? dla mnie niebo. Ono naprawd? istnieje. Ten dom ??wi?tych. Rzeczywisto??? mojego przeznaczenia. Cel mojego ziemskiego ??ycia. Wieczna szcz???liwo???: bez chor??b, bez b??lu, bez l?ku i z??o??ci.

Rozwa??y?: dobro? i m?dro??? Pana Boga, kt??ry pomy??la?? o cudownej przysz??o??ci dla mnie. Fakt bowiem, ??e istniej? ?? przekonuje mnie, ??e niebo jest w??a??nie dla mnie.

MODLITWA: Ojcze! Ucz mnie ??y? pragnieniem nieba. AmenMedytacja 3 - Rdz 1, 9-13 : ZIEMIA

Czym by??oby ??ycie na Ziemi bez l?du sta??ego? By??oby wiecznym niebezpiecze??stwem. Ci?g??? morsk? chorob?. Czy w og??le mog??oby istnie?? Jak ograniczony by??by cz??owiek w mo??liwo??ciach rozwoju i samorealizacji.

Rozwa??y?: jak wielkim darem Boga dla cz??owieka jest l?d suchy, ziemia ?? ze swoj? r????norodno??ci? oraz barwno??ci? drzew, krzew??w, traw i przepi?knych kwiat??w. To Matka ?? ??ywicielka. Nosi mnie i ??ywi. Jak znam Matk?-Ziemi?? Czy jej s??ucham? Czy szanuj??
Medytacja 4 - Rdz 1, 14-19 : CIA?A NIEBIESKIE

Jak wielki jest Pan B??g je??eli uczyni?? pot???ne s??o??ce i ksi???yc i gwiazdy. Nast?puj? po sobie dnie i noce, kolejno ?? pory roku. Nasz uk??ad planetarny kr?ci si? wok???? s??o??ca, a niezbadana ilo??? galaktyk rozszerza si? z zawrotn? pr?dko??ci? uciekaj?c niejako od siebie ?? i nic si? nie rozpada. Wszystko cudownie funkcjonuje!

Rozwa??y?: kim??e jest w??a??ciwie B??g?! Pot???ny Stw??rca cia?? niebieskich wobec kt??rych cz??owiek wydaje si? tak ma??y. A mi??o??? Jego wi?ksza od Jego pot?gi ??

MODLITWA: Ojcze! Zburz we mnie karykatur? mojego wyobra??enia o Tobie.Medytacja 5 - Rdz 1, 20-23 : P?YWAJ?CE ISTOTY ??YWE I PTACTWO SKRZYDLATE

Zobaczy? pi?kno stworzonego dot?d ??wiata, ale bez jakiejkolwiek istoty ??ywej. Jak??e smutny by??by ??wiat bez stworze?? wodnych i krzykliwego ptactwa.

Podziwia? pomys??owo??? Pana Boga, kt??ry nie mia?? ??adnego wzorca. Wszystko uczyni?? sam, z Siebie. Zobaczy?, jak wielkiej pracy dokonuje B??g, aby ??wiat by?? cho? troch? rado??niejszy. Nie podziwia? pi?kna stworze?? dla nich samych, ale ca??? wdzi?czno??? skierowa? ku Bogu ?? Stw??rcy.

MODLITWA: Ojcze! Jak dobro? Twoja niesko??czona odbija si? w pi?knie stworze??.Medytacja 6 - Rdz 1, 24n : BYD?O, ZWIERZ?TA DZIKIE I PE?ZAJ?CE

Rozwa??y?: jak cudown? pe??ni? stanowi wszelkie stworzenie. Jak niczego nie brakuje, ani nie jest za du??o. Jak wszystko si? dope??nia i uzupe??nia. Jak jest dopracowane i przemy??lane. Jak wszelkie nierozumne stworzenie na sw??j ?? w??a??ciwy sobie ?? spos??b, chwali swego Stw??rc?.

Zobaczy? jak ca??e powo??ane do istnienia stworzenie wielbi Boga ?? Stw??rc? za Jego Dobro? i Wszechmoc. Jak uznaje Boga ?? samym swoim istnieniem ?? za jedynego W??adc? i Pana, zgodnie z prawd?.

MODLITWA: Ojcze! Wywy??szam Ci? i b??ogos??awi?, jako Stw??rc? i W??adc? wraz z ca??ym stworzeniem i w jego imieniu.Medytacja 7 - Rdz 1, 26nn : CZ?OWIEK (Obraz Bo??y; M???czyzna i M???yna)

Rozwa??y?: jak niepoj?ta jest przepa??? pomi?dzy wszelkim Bo??ym stworzeniem, a cz??owiekiem, kt??rego B??g stworzy?? na sw??j obraz i podobie??stwo. Cz??owieka ?? jako jedyne stworzenie dla Siebie Samego. Uczyni?? B??g cz??owieka na pocz?tku kim?? ??ci??le i nierozerwalnie zwi?zanym ze Sob? Samym. Od pocz?tku do ko??ca.

B??g da?? cz??owiekowi dusz? rozumn? i woln?. Mam dusz?! Cia??o na nic si? nie przyda. Jaki jest stan mojej duszy? Jest nie??miertelna, a jednak pytam: jest ??ywa ?? tzn. czuwa, modli si?; czy jest ??pi?ca ?? tzn. leniwa, oboj?tna; a mo??e jest martwa ?? tzn. cuchnie grzechem, ma upodobanie w z??ym?

Tymczasem rozwa??y? pi?kno Cz??owieka w jego ??yciu wewn?trznym, tajemnym, mistycznym. Pozosta? samemu, wej??? w siebie, wyj??? innym.

MODLITWA: Ojcze! Utworzy??e?? mi dusz? i odt?d zawsze mog? przebywa? w Tobie, a Ty we mnie. Ojcze, stworzy??e?? mnie cudownie!

(Uwaga: jedn? medytacj? rozwa??a? przez 5 dni)

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka