facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 0

Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie "zerowe"PROWADZ?CY O. MAREK SKIBA OMITemat spotkania: Dobra Nowina jest dla Ciebie.

Ty potrzebujesz nawr??cenia.
Modlitwa:

Maryjo! Dopom???? mi otwiera? si? na Ducha ??wi?tego i przyj?? Jezusa do siebie.
Amen.
Medytacja 1

Tajemnica dzieci??stwa Maryi.

1. Jak Joachim i Anna radowali si? Nowonarodzon? Maryjk? b?d?c ju?? w podesz??ym wieku.

2. Jak wszyscy krewni i znajomi zachwycali si? delikatnym pi?knem Dzieci?cia ?? Maryi.

3. Jak wszyscy podziwiali ??wiat??y umys?? i m?dro??? Maryi, kt??ra dopiero co zacz???a m??wi?.

4. Jak ma??a Maryja pociesza??a swoich starych rodzic??w m??wi?c im o pragnieniu nale??enia do Boga ca??? sob?.

5. Jak Rodzice Naj??wi?tszej Panienki z b??lem serca oddali trzyletni? c??reczk? do ??wi?tyni na wychowanie zgodnie ze ??lubem z??o??onym Bogu.Medytacja 2

Maryja w ??wi?tyni.

1. Jak ma??a Maryjka by??a dzielna w pierwszych tygodniach w ??wi?tyni po rozstaniu z rodzicami.

2. Jak pilnie zdobywa??a wiedz? o Prawie Bo??ym od kap??an??w ??wi?tyni.

3. Jak wzrasta??o w niej pragnienie by by? Matk? Zbawiciela, z jednoczesn? ??wiadomo??ci niegodno??ci.

4. Jak odkrywa??a w sobie ?? b?d?c ju?? pe??noletni? Panienk? ?? pragnienie dziewictwa dla Boga, cho? by??o to dla innych niezrozumia??e.

5. Jak bola??a na my??l ?? maj?c lat dwana??cie ?? ??e zaraz po opuszczeniu ??wi?tyni, b?dzie musia??a zgodnie z Prawem wyj??? za m???czyzn? wskazanego przez kap??an??w.Medytacja 3

Za??lubiny z J??zefem.

1. Jak kap??ani ??wi?tyni zebrali wszystkich ??yd??w w prostej linii od Dawida, aby wyda? Maryj? za m???.

2. Jak los pad?? na J??zefa, kt??ry wcale si? tego nie spodziewa??, bo te?? wcale o ma????e??stwie nie marzy??.

3. Jak Maryja radzi??a si? kap??ana, co ma zrobi?, je??li ma pragnienie dziewictwa, a przeznaczono Jej m???a.

4. Jak Maryja zawierzy??a Bogu swoje pragnienie i cudownie porozumia??a si? w tej sprawie z J??zefem.

5. Jak J??zef b?d?c m???em Maryi, widzia?? w Niej najpierw siostr? swoj? i Pani?, kt??rej we wszystkim wbrew opinii otoczenia, czule i niezwykle dbale s??u??y??.Medytacja 4

Zwiastowanie i straszna pr??ba

1. Jak Archanio?? Gabriel objawi?? Maryi Dobr? Nowin?, o Jej nowym ?? a w planach Bo??ych odwiecznym ?? powo??aniu, by zosta??a Matk? Zbawiciela.

2. Jak Maryja gotowa by??a z mi??o??ci do Boga po??wi?ci? ludzk? mi??o??? do J??zefa, pytaj?c; jak to si? stanie?

3. Jak Maryja po rozwianiu wszelkich w?tpliwo??ci i wypowiedzeniu FIAT (niech mi si? stanie) w jednej chwili, sta??a si? Nowym Stworzeniem ?? Matk? ze Zbawicielem w swoim ??onie.

4. Jak Maryja cierpia??a z powodu konieczno??ci zachowania tajemnicy, nawet wobec J??zefa i jak wy??piewa??a Magnificat u krewnej swojej El??biety, kt??rej syn Jan Chrzciciel wyczu?? obecno??? Zbawiciela i Jego Matki.

5. Jak cierpia?? J??zef po powrocie Maryi gdy zobaczy?? b??ogos??awione Jej ??ono po trzech miesi?cach i jak sta?? si? Nowym Stworzeniem przez wytrwa??? modlitw?, w kt??rej Duch ??wi?ty objawi?? mu prawd? o Dzieci?ciu i Jego Matce.Medytacja 5

Ub??stwo ?? ko??ysk? Zbawiciela

1. Jak ??wi?ta Rodzina by??a szcz???liwa mimo ubogich ??rodk??w do ??ycia maj?c blisko Zbawiciela i pe??n? szacunku mi??o??? wzajemn?.

2. Jak ??wi?ci Rodzice Pana Jezusa bez niech?ci przyj?li nakaz udania si? do Betlejem by da? si? zapisa?, mimo zbli??aj?cego si? rozwi?zania; a by??a zima.

3. Jak J??zef mimo stara?? nie m??g?? znale??? gospody dla dzielnej swej Ma????onki Maryi, kt??ra na nic si? nie uskar??a??a, u??miechaj?c si? tylko na zewn?trz a w duszy b?d?c zatopion? w Bogu.

4. Jak Jezus przyszed?? na ??wiat w zimnie i ch??odzie Groty Betlejemskiej, po??r??d ciszy i g???bokiej modlitwy obojga ??wi?tych Ma????onk??w, wychodz? z Maryi jak blask ??wiat??a w Jej Matczynych ramionach.

5. Jak pro??ci pasterze przys??ani przez anio????w Bo??ych rado??nie i pobo??nie oddali pok??on Zbawicielowi, przynosz?c ??wie??e mleko, ser, chleb i ciep??? sk??r? z m??odego baranka dla ogrzania Dzieci?cia.Medytacja 6

Pos??usze??stwo Maryi

1. Jak Maryja Stolica M?dro??ci okaza??a pos??usze??stwo krewnemu swojemu kap??anowi Zachariaszowi, kt??ry nakaza?? im pozosta? w Betlejem, cho? wiedzia??a, ??e ??w si? myli.

2. Jak Maryja po o??miu dniach przedstawi??a Ma??ego Jezusa w ??wi?tyni zgodnie z Prawem.

3. Jak prorok Symeon wzi??? Dzieci? w obj?cia i b??ogos??awi?? Boga a do Maryi wyrzek?? proroctwo o b??lu przeszywaj?cym Jej dusz?.

4. Jak jeszcze trudniejsze warunki ??ycia mia??a ??wi?ta Rodzina w Betlejem, cho? przecie?? Zbawiciel by?? tak blisko.

5. Jak przyszli M?drcy i oddaj?c pok??on Zbawicielowi i Jego Matce z??o??yli hojne dary i jak zaraz potem Rodzina Bo??a musia??a ucieka? do Egiptu z powodu gniewu Heroda.Medytacja 7

Powr??t do Nazaretu

1. Jak po??r??d obcych i mimo biedy ??wi?ta Rodzina wzrasta??a nieustannie w mi??o??ci wzajemnej przez pe??n? pokory s??u??b? w pracy i uczciwo??ci.

2. Jak po latach sp?dzonych na wygnaniu, pozostaj?c w g???bokiej modlitwie ??wi?tobliwy J??zef ponownie us??ysza?? Bo??y G??os aby wracali do domu.

3. Na jak wiele przykro??ci byli nara??eni ??wi?ci Rodzice Jezusa od najbli??szych, a szczeg??lnie od krewnych J??zefa z powodu tak wielkiej tajemniczo??ci ich ??ycia.

4. Jak Maryj? b?d?c Doktorem Prawa, sama, jako doskona??a Nauczycielka wychowywa??a i przygotowywa??a ma??ego Jezusa do Jego przysz??ej misji.

5. Jak Jezus pilnie uczy?? si? solidnej pracy cie??li od swego domniemanego ojca J??zefa i jak bardzo szanowa??, ceni?? i kocha?? Swoich ??wi?tych Rodzic??w, a szczeg??lnie jak niezwyk??e wi?zy ??wi?to??ci ???czy??y Pana z Maryj? Niepokalan?.
Za???cznik: SeminariaOdnowyWiaryspotkaniezerowe.doc


Uwaga: jedn? medytacj? prosz? rozwa??a? przez 5-6 dni!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka