facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnik?????Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny???????, zosta?? napisany przez ??w. Ludwika Grignon de Montfort, kt??ry ??y?? we Francji w latach 1673-1716.

We wst????pie do wydania ksi??????ki w j. angielskim ?????Traktat o prawdziwym naboze??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny???????, zacytowano s??owa ??w. Ludwika Grignon de Montfort, Rozdz. IV. Par. 227, gdzie m??wi: ?????Ci kt??rzy chc???? po??wi????ci???? si????temu szczeg??lnemu naboze??stwu, kt??re obecnie nie jest jeszcze bractwem, cho????by to by??o rzecz???? bardzo po??????dan????(??yczenie ??w. Ludwika spe??ni??o si???? ) ????? powinni przynajmniej przez dwana??cie dni pracowa???? nad tym, by si???? wyzby???? ducha tego ??wiata, b????d????cego przeciwnikiem ducha Jezusa Chrystusa; dalej powinni po??wi????ci???? ze trzy tygodnie, by si???? nape??ni???? Jezusem Chrystusem przez Naj??wi????tsz???? Dziewic????...??????? Ojciec Fryderyk Faber, D.D., pisze: ?????Ludwik de Montfort zaleca nam przygotowanie si???? do Aktu Ofiarowania si???? za pomoc???? ????wicze?? duchowych, kt??re w??a??ciwie nie s???? obowi????zkowe, ale sprawiaj????, ??e mo??emy du??o lepiej przysposobi????si???? to tego aktu ze wzgl????du na dyspozycje kszta??tuj????ce si???? w naszych duszach.

Zapraszamy do zapoznania si???? z broszur????: 33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf

5 kolejnych spotka?? odb????dzie si???? w Domu Chleba w nast????puj????cych terminach:
1. 7.V.2017, godz. 13;00
2. 14.V.2017, godz. 15;00
3. 21.V.2017, godz. 15;00
4. 28.V.2017, godz. 15;00
5. 4.VI.2017, godz. 15;00

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka